Studieretningsprojektet (SRP) (GAMMEL ORDNING)

Studieretningsprojektet (SRP)

Studieretningsprojektet

VIGTIGT: DENNE BESKRIVELSE GÆLDER DEN GAMLE ORDNING (NUVÆRENDE 3G´ ERE)

               BESKRIVELSE AF NY ORDNING ER UNDER UDARBEJDELSE

Der er tre større skriftlige opgaver på gymnasiet. Du vil opdage, at der er andre krav til en større skriftlig opgave end til de opgaver, du er vant til fra undervisningen.

I 3g skal du lave en tværfaglig opgave, hvor mindst ét af dine studieretningsfag på A-niveau skal indgå og det andet fag skal være på mindst B-niveau.

Her i 3g skal du trække på alle de erfaringer, du har gjort dig i de to forrige opgaver. Husk at læse dine feedbackark og selvevalueringsark fra DHO og SRO!

Formål
I din SRP får du mulighed for at vise, at du selvstændigt kan lave en tværfaglig akademisk opgave med en flerfaglig problemstilling inden for et selvvalgt område med tilknytning til din studieretning.

Krav
Du skal trække på de erfaringer, du har gjort dig vedr. opgavens opbygning, udarbejdelse og proces i de tidligere to opgaver, du har skrevet.  
Projektet udarbejdes i to fag. Du skal skrive i et af dine studieretningsfag på A-niveau samt et fag på mindst B-niveau. Du kan godt vælge et fag, som allerede er afsluttet. Fagene skal give mening i forhold til dit valgte område samt den faglige fordybelse.

Opgaven skal opfylde såvel fagspecifikke som tværgående faglige krav og opgaven skal opfylde kravet om fordybelse, der på væsentlige punkter ligger ud over den daglige undervisning i mindst et af fagene.

Der gives én karakter ud fra en helhedsbedømmelse, som er baseret på en vurdering af, i hvilket omfang elevens opgavebesvarelse lever op til de fastsatte mål for studieretningsprojektet.

"Jeg havde altid forestillet mig at Paradis ville være et slags bibliotek"

Mål
Mål

Mål

Målet med studieretningsprojektet er at : 

Demonstrere evne til faglig fordybelse og til at sætte sig ind i nye faglige områder.
Faglig fordybelse betyder bl.a., at eleverne ved hjælp af fagenes metoder og teorier skal demonstrere evne til at bearbejde et stof inden for et afgrænset emne og dermed tilegne sig ny erkendelse, der kan bruges i en ny sammenhæng.

Demonstrere evne til at udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder og dermed forstærke den faglige fordybelse.

Beherske relevante faglige mål i de indgående fag. 
I studieretningsprojektet arbejder eleverne med problemstillinger, der normalt rækker ud over det enkeltefag. Eleverne skal kunne anvende de faglige kompetencer, som er relevante i forhold til problemstillingen, og vise, at de kan udvælge og anvende de relevante metoder og nå målene for studieretningsprojektet. De skal demonstrere, at de har en faglig baggrundsviden, som de kan sætte ind i en ny sammenhæng.

Udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale.
Eleverne skal som udgangspunkt selv søge og udvælge relevant materiale, men vejlederne må naturligvis godt komme med gode råd og henvisninger. Det forventes ikke, at eleverne på forhånd har overblik over det ukendte stofområde og derfor helt på egen hånd kan finde og udvælge alt relevant materiale.

Demonstrere evne til faglig formidling.
Eleverne skal kunne skrive en fremstilling, der anvender faglig teori og metode samt relevant fag- sprog samtidig med, at den skal være sammenhængende og forståelig. Besvarelsen skrives til en interesseret læser, som skal kunne forstå sammenhængen og progressionen men ikke nødvendigvis forstå mere specielle faglige begreber eller sammenhænge. Eleverne skal vise, at de kan transformere fra det specielle og akademiske sprog, de kan finde i noget af deres materiale, til det faglige sprog, der normalt anvendes i gymnasiet.

Besvare en stillet opgave fyldestgørende.
Herunder at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen.

Beherske fremstillingsformen i en faglig opgave.
Fx Citatteknik, noter, kilde- og litteraturfortegnelse

Formalia
Formalia

Formalia

Omfanget af studieretningsprojektet er normalt 15 - 20 normalsider og det vil fremgå af opgaveformuleringen.

Bemærk: indholdsfortegnelse, noter, litteraturhenvisninger, litteraturliste og eventuelle bilag tæller ikke med.                  

Du må ikke genanvende afsnit fra besvarelser, som tidligere er blevet afleveret og rettet. 

SRP indeholder altså følgende elementer:

  • Forsiden
  • Et resumé af opgaven på dansk
  • Indholdsfortegnelse
  • Indledning
  • Besvarelse af selve projektet
  • Konklusion
  • Litteraturliste
  • Noter og litteraturhenvisninger (typisk som fodnoter)
  • Eventuelle bilag

Der er afsat 50 timers uddannelsestid.

Vigtigt: Studieretningsprojektet er et eksamensprojekt og indgår i din samlede studentereksamen med vægten 2. 

Se læreplanen for studieretningsprojektet her

Se forskellige fagkombinationer og opgaveformuleringer her

Køreplan, Eksempler, Aflevering
Køreplan, Eksempler, Aflevering

Køreplan, eksempler, aflevering

Se køreplan for SRP 2018/2019 her.

Se oversigten over mulige fagkombinationer på OG her...

Ved sygdom skal du straks kontakte skolen. 
Normalt vil du få brug for en lægeerklæring.

Hvis du ønsker at klage over bedømmelsen af din SRP, kan du finde en klagevejledning her...

Udlevering og aflevering
Opgaven udleveres elektronisk i Lectio og afleveres elektronisk i www.netprøver.dk. Find hjælp til det praktiske om dit unilogin, om netprøver, om ud- og aflevering.

Eksempler på SRP-opgaver ses her...
Alle opgaverne har fået enten 10 eller 12, men det betyder ikke, at det er perfekte opgaver.
Opgaverne kan inspirere jer til f.eks. hvordan man inddrager kildemateriale eller lave gode overgange mellem afsnit, men det er ikke facitliste til at lave en god opgave.
Skal du f.eks. lave en litteraturliste, så brug i stedet for portalens afsnit om opgavens opbygning.

Er du i tvivl, kan du altid spørge din faglærer eller vejleder.
Det er desværre ikke muligt at vise eksempler på alle fagkombinationer.