Studieretningsprojektet (SRP)

Studieretningsprojektet (SRP)

Studieretningsprojektet

Køreplan og anden praktisk info findes nederst på siden!.

I 3g skal du lave en individuel opgave, hvor du fordyber dig i en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område. Den skriftlige opgave danner udgangspunkt for en mundtlig eksamination. 

Du skal her trække på de erfaringer, som du har gjort dig i DHO og SRO samt i de flerfaglige forløb, så husk at genlæse dine feedbackark i din portfolio i Lectio. 

Den skriftlige opgave skrives i marts. 

Den mundtlige eksamination finder sted i maj/juni. 

Der gives én samlet karakter for den skriftlige opgave og den mundtlige eksamination. 

Bemærk: Du får ikke feedback på din opgave. Lærer og censor taler om opgaven inden den mundtlige prøve som forberedelse til eksaminationen, men du får ikke særskilt feedback på din opgave, som du gjorde i 1g og 2g. 

Formål 

I din SRP får du mulighed for at vise, at du selvstændigt kan fordybe dig i en faglig problemstilling samt at du kan undersøge, dokumentere, diskutere og formidle en kompleks flerfaglig problemstilling. 

Krav til fagkombination

Studieretningsprojektet skrives som hovedregel i to fag, hvoraf:

 • mindst et fag er på A-niveau
 • mindst et fag er et studieretningsfag


Hvis det ene af fagene er et studieretningsfag på A-niveau, er der ingen yderligere krav til det andet fag. 

Du kan godt skrive i et fag, der er afsluttet før 3g. Hvis du vælger dette, vil du få en vejleder, der underviser i det pågældede fag. De fag, du vælger til din SRP vil altid indgå på det højeste niveau, du har eller har haft faget. 

Der vil undtagelsesvis være mulighed for at skrive i kun ét fag på A-niveau, men kun hvis det valgte område og den faglige problemstilling egner sig bedst til et enkeltfagligt projekt og det skal godkendes af din vejleder. Det gælder også her at du skal benytte forskellige faglige tilgange og metoder i dit studieretningsprojekt, så det er ikke nødvendigvis nemmere at skrive i ét fag. 

Du kan se en liste over mulige fagkombinationer HER 

I din SRP kan du arbejde i forlængelse af faglig viden og metoder fra undervisningen, men der skal indgå nyt materiale, nye faglige vinkler eller et nyt fagligt område. Du må ikke genanvende afsnit fra besvarelser, som tidligere er blevet afleveret og bedømt, så du kan fx ikke vælge at skrive SRP i samme emne, som du skrev SRO om. 

Innovation

Du kan vælge at arbejde med innovation og udarbejdelse af innovative løsningsforslag i din SRP. Læs mere HER  

Videnskabsteori

Du skal i din skriftlige opgave vise, at du kender til, kan udvælge og kan anvende faglige metoder, der er relevante for den problemstilling, du arbejder med i din opgave.

Til den mundtlige eksamen er det et krav, at der både i din præsentation og i den efterfølgende dialog skal indgå relevante metodiske og videnskabsteoretiske overvejelser. 

Selvom det altså ikke er et krav, at du skal gøre dig metodiske og videnskabsteoretiske overvejelser i det skriftlige produkt, bør du alligevel indtænke dette i din opgave. Du kan fx. lave et selvstændigt afsnit i opgaven, hvor du forholder dig til dit valg af metode, eller du kan skrive det ind i indledningen - men der er mange muligheder, så snak med dine vejledere om, hvad der er hensigtsmæssigt i din opgave.                      

Når du skal gøre dig metodiske og videnskabsteoretiske overvejelser, er det vigtigt, at det ikke er løs snak, men at det derimod har relevans for den problemstilling, som du arbejder med i opgaven. 

(Gen)læs relevante kapitler i bogen Basal Videnskabsteori og se på fagenes Google sites

Se også på OGs videnskabsteorisite. Her kan du bl.a. læse om, hvilke videnskabsteoretiske overvejelser, der kan være relevante i forbindelse med SRP samt se Powerpoints fra tidligere oplæg om videnskabsteori.

Bedømmelse 

Bedømmelsen af både den skriftlige opgave og den mundtlig eksamination baseres på en vurdering af i hvilken grad, du opfylder de faglige mål, som er at kunne: 

Afgrænse, formulere og begrunde en problemformulering

Du skal vise, at du kan afgrænse, formulere og begrunde en problemformulering på baggrund af en kompleks faglig problemstilling og at du kan besvare en stillet opgaveformulering, således at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen. 

Demonstrere faglig indsigt og fordybelse

Du skal vise, at du kan planlægge og gennemføre en undersøgelse af en problemstilling med anvendelse af viden, kundskaber og metoder fra indgående fag. Du skal også demonstrere faglig indsigt og fordybelse ved at beherske relevante faglige mål i indgående fag og ved at sætte dig ind i relevante nye faglige områder. Desuden skal du vise, at du kan udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder samt udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale. 

Inddrage metode og basal videnskabsteori

Du skal vise, at du kan gøre dig metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med behandling af en kompleks faglig problemstilling. 

Se mere ovenfor om videnskabsteori. 

Formidle et fagligt område

Du skal vise, at du kan skriftligt formidle et fagligt område og beherske fremstillingsformen i en faglig opgave, herunder citatteknik, noter, kildefortegnelse, omfang og layout. 

I forhold til den mundtlige eksamen skal du vise, at du mundtligt kan formidle et fagligt arbejde og de væsentligste konklusioner samt indgå i en faglig dialog herom.

Karakter

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af din præstation omfattende det skriftlige produkt og din mundtlige præstation ud fra en vurdering af, i hvilken grad din præstation opfylder de faglige mål. 

Hvis studieretningsprojektet omfatter innovative løsningsforslag, indgår din evne til at udvikle og vurdere løsningsforslag i bedømmelsen.

"Jeg havde altid forestillet mig at Paradis ville være et slags bibliotek"

Jorge Luis Borges
Det skriftlige produkt
Det skriftlige produkt

Det skriftlige produkt

Omfanget af studieretningsprojektet er 15 - 20 normalsider. En normalside er 2400 anslag. 

Bemærk: forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste, eventuelle figurer, tabeller og lign. samt eventuelle bilag medregnes ikke i omfanget. 

Læs mere om normalsider og omfang, herunder sider med meget symbolsprog på opgavens A - Z 

Særligt ved fremmedsprog, kunsteriske fag og innovation

Ved studieretningsprojekter, hvor fremmedsprog indgår, skal en del af det anvendte materiale være på det fremmede sprog. 

Ved studieretningsprojekter, hvor kunstneriske fag eller innovative løsninger indgår, kan en del af det anvendte materiale være et selvproduceret produkt. Læs mere om innovation på HER 

Opgavens indhold

Den skriftlige opgave skal altså indeholde: 

 • forside
 • resumé på dansk
 • indholdsfortegnelse
 • indledning
 • besvarelse af selve projektet
 • konklusion
 • noter og litteraturhenvisninger (typisk som fodnoter) 
 • litteraturliste
 • evt. bilag

 

Husk at indledningen er opgavens side 1!
Under "Opgavens A - Z"=> sidetal kan du se, hvordan man gør i Windows og på Mac. 

Bedømmelse

Der gives én samlet karakter for opgaven og den mundtlige eksamination ud fra en vurdering af, i hvilken grad din præstation opfylder de faglige mål: 

Ved det skriftlige produkt lægges vægt på: 

 • om opgaveformuleringen er besvaret
 • relevant udvælgelse, anvendelse og kombination af viden og metoder fra indgående fag
 • den faglige indsigt og fordybelse ved at beherske relevante faglige mål i indgående fag og ved at sætte sig ind i relevante nye faglige områder
 • relevant udvælgelse, anvendelse og kombination af forskellige faglige tilgange og metoder
 • anvendelse af relevant materiale
 • den faglige formidling og fremstillingsform 
Den mundtlige eksamen
Den mundtlige eksamen

Den mundtlige eksamen

Den mundtlige eksamination 

Eksaminationstiden er ca. 30 min. uden forberedelsestid. 

Du starter med at lave en præsentation af din opgavens centrale problemstillinger og vigtigste konklusioner. Din præsentation skal vare ca. 10 min. Resten af eksaminationen er en faglig samtale mellem dig, din vejleder og censor med udgangspunkt i din præsentation og din opgave. Både i din præsentation og i samtalen skal der indgå relevante metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser. 

Videnskabsteori 

I både det mundtlige oplæg og i den efterfølgende faglige samtale, skal du demonstrere, at du kan gøre dig metodiske og videnskabsteoretiske overvejelser vedr. de metoder/tilgange, som du har anvendt i din opgave.

Når du forbereder dit oplæg, kan du med fordel tage udgangspunkt i Den videnskabelige basismodel dvs. hvordan har du arbejdet, hvorfor har du valgt denne tilgang og hvilke styrker og/eller svagheder er der ved dit valg af tilgang. Det er meget vigtigt, at du funderer dine overvejelser i den konkrete opgave og det er vigtigt, at du bruger korrekte og relevante begreber - både faglige og videnskabsteoretiske. 

Du kan læse mere i bogen Basal videnskabsteori og på fagenes Google sites

 

Forberedelse til den mundtlige eksamen (talepapir)

Vi anbefaler, at du laver et talepapir, som du kan bruge til at disponere din fremlæggelse og som du kan støtte dig til ved den mundtlige eksamen. Nedenfor er gode råd til udarbejdelse af talepapir:

 

Bedømmelse

Der gives én samlet karakter for opgaven og den mundtlige eksamination ud fra en vurdering af, i hvilken grad din præstation opfylder de faglige mål: 

Ved den mundtlige prøve lægges vægt på: 

 • den mundtlige præsentation af projektet og dets vigtigste konklusioner
 • faglig indsigt og fordybelse i den faglige dialog samt kombination af viden fra indgående fag
 • din evne til at foretage metodiske, tværfaglige og basale videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med projekter og valg af indgående fag, herunder argumentation for eventuelt valg af ét fag 
Eksempler
Eksempler

Eksempler på tidligere SRP-opgaver

Eksempler på SRP-opgaver ses her...

VIGTIGT: det er opgaver, fra den tidligere ordning! Spørg din vejleder, hvis du er i tvivl og læs grundigt på formalia på skriftlighedsportalen. 

Alle opgaverne har fået enten 10 eller 12, men det betyder ikke, at det er perfekte opgaver. 
Opgaverne kan inspirere jer til f.eks. hvordan man inddrager kildemateriale eller lave gode overgange mellem afsnit, men det er ikke facitliste til at lave en god opgave. 
Skal du f.eks. lave en litteraturliste, så brug i stedet for portalens afsnit om opgavens opbygning. 

Er du i tvivl, kan du altid spørge din faglærer eller vejleder. 
Det er desværre ikke muligt at vise eksempler på alle fagkombinationer.

Praktisk info
Praktisk info

Praktisk info

Datoer
Du kan se alle datoer i Lectio (se fx. månedsplanen) eller i denne køreplan. Hvis du har spørgsmål, så spørg din SR-leder.

Udlevering og aflevering
Opgaven udleveres og afleveres i www.netprøver.dk.

Her får du praktisk information om dit unilogin, om netprøver.

Mere om SRP-udlevering og -aflevering, back-up, IT-hjælp samt arbejde med PDF HER.