Studieretningsopgaven (SRO)

SRO (2g)

Studieretningsopgaven (SRO)

Køreplan findes nederst på siden!.

Formål
I 1g gjorde du dig erfaringer med opgaveprocessen, materialesøgning og opbygning af opgaven. Disse erfaringer skal du trække på i SRO'en. Du forventes derfor at starte med at genlæse dit feedbackskema. 

Her i 2g skal du arbejde videre med disse kompetencer, ligesom du skal træne at arbejde med to forskellige fag og forene dem i en opgave, så de fremstår som en helhed.  

Fokus i SRO er således:

 • at kunne formulere sig på fagsprog på et passende taksonomisk niveau
 • at kunne strukturere og skabe sammenhæng i en opgave
 • at kunne arbejde tværfagligt med fagenes forskellige metoder
 • at kunne præsentere et skriftligt produkt mundtligt og indgå i en faglig dialog om dette 

 

Opgaven skal fylde 6 - 8 sider. Du får en samlet karakter for den skriftlige opgave og den mundtlige prøve, som indgår i årskarakteren. 

SRO 2020/2021: se screencast om rammer og forløb HER

Mundtlig prøve 

Ligesom i DHO skal du også til en mundtlig prøve i forbindelse med SRO. Efter den mundtlige prøve skal du skrive dine erfaringer og fokuspunkter frem mod SRP i dit feedbackskema, som skal uploades i din portfolio i Lectio.

Videnskabsteori og den videnskabelige basismodel

Der er fire lektioners videnskabsteori, der er placeret i det flerfaglige forløb, fordel hhv. forud for SRO-skrivningen samt som forberedelse til den mundtlige prøve. 

Læs mere om videnskabsteori og den videnskabelige basismodel HER

Plagiat og snyd

Endvidere vil SRO give anledning til at diskutere og forstå forskellen mellem inspiration, plagiat og sampling. Find flere informationer på vores side om plagiat og snyd - her ligger endvidere et inspirationsdokument særligt rettet SRO formålene. 

"De, der skriver klart, har læsere; de, der skriver uklart, har kommentatorer."

Skriftlig opgave
Skriftlig opgave

Den skriftlige opgave

Krav

I SRO vil dine lærere præsentere dig for to-tre opgaveformuleringer inden for et emne, som du kan vælge imellem. Én af opgaveformuleringerne kan være med innovation. 

Begge dine lærere vil være vejledere i opgaveprocessen, ligesom der er indlagt skrivedage, hvor du enten kan arbejde på skolen eller hjemme.

Rammer

 • opgavens omfang er 6 - 8 sider (forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, noter, figurer, tabeller og evt. bilag tæller ikke med)
 • der er afsat 20 timer til opgaven
 • opgaven skrives individuelt
 • opgaven afleveres i Lectio (tidspunktet fremgår i Lectio)  

 

Indhold

En SRO indeholder altid følgende elementer: 

 • en forside med navn, klasse, titel, vejledere og dato for aflevering
 • et resumé af opgaven på dansk
 • en indholdsfortegnelse
 • en indledning
 • en besvarelse af selve opgaven 
 • en konklusion
 • litteraturhenvisninger (der laves som fodnoter i besvarelsen) 
 • en litteraturliste
 • eventuelle bilag

 

Hvis du er lidt usikker på formalia, kan du bruge denne tjekliste (der IKKE skal vedlægges opgaven):

Samfundsfaglig/humanistisk opgave

Naturvidenskabelig opgave 

Evaluering

Vejlederne udfylder et feedbackskema med kommentarer til opgavens indhold og formalia. Du får først feedbackskemaet efter den mundtlige årsprøve. Til gengæld er der en studietime som opsamling på SRO, og her vil du få mulighed for at spørge ind til rettelserne.

Ved evaluering af det skriftlige produkt lægges vægt på:

 • om opgaveformuleringen er besvaret
 • relevant udvælgelse, anvendelse og kombination af viden og metoder fra indgående fag
 • relevante faglige mål i indgående fag
 • anvendelse af relevant materiale
 • den faglige formidling og fremstillingsform
 • evnen til at udvikle og vurdere løsningsforslag (hvis SRO omfatter innovative løsningsforslag) 

 

Du kan se feedbackskemaet HER (vejlederne kan tilføje andre fokuspunkter tilpasset studieretningen).

 

   

Mundtlig prøve
Mundtlig prøve

Mundtlig prøve

Forberedelse til den mundtlige prøve 

Som forberedelse til den mundtlige prøve afholdes der i klassen en studietime, hvor klassens elever  diskuterer, hvordan I kan inddrage basal videnskabsteori og metode til den mundtlige prøve. Det er også i denne studietime, at du skal udarbejde et talepapir. 

Den mundtlige prøve

Der er afsat 20 min. til den mundtlige prøve. 

Du starter med et oplæg på op til 5 min. Oplægget skal indeholde: 

 • en præsentation af opgavens problemstillinger samt væsentligste konklusioner
 • relevant basal videnskabsteori og relevante metodiske overvejelser i forhold til opgaven

 

Dine vejlederen må gerne spørge ind til dit oplæg. Oplægget efterfølges af en faglig dialog med vejlederne med udgangspunkt i præsentationen og det skriftlige produkt. Der skal indgå basale videnskabsteoretiske og metodiske overvejelser i dialogen. 

Evaluering

Ved evaluering af den mundtlige prøve lægges vægt på: 

 • den mundtlige præsentation af projektet og dets vigtigste konklusioner
 • faglig indsigt og fordybelse i den faglige dialog samt kombination af viden fra de indgående fag
 • evnen til at foretage metodiske, tværfaglige og basale videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med projektet og valg af indgående fag
 • evnen til at udvikle og vurdere løsningsforslag (hvis SRO omfatter innovative løsningsforslag) 

 

Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af både den skriftlige opgave og den mundtlige prøve. Da dette ikke er en eksamen, vil dine vejledere også give feedback på, hvad der fungerede godt og hvor du skal sætte ind i forhold til SRP.

 

Datoer og eksempler
Datoer og eksempler

Datoer og eksempler

Datoer
Du kan se datoerne i Lectio samt i køreplanen. Hvis du har spørgsmål, så spørg din SR-leder.

Eksempler
Se eksempler på 3g-SRP'er her.