Dansk- / historieopgaven (DHO)

Formål

Formål, kompetencer og krav

Formål

1.g-opgaven i dansk og  historie er en øvelse i at skrive større opgaver og lære de regler at kende, der gælder for opgaver på videregående uddannelser.

Det vil sige, at du skal lære:

 • at bygge en opgave korrekt op
 • at  behandle dit emne og litteratur hensigtsmæssigt og dokumentere dine oplysninger.
 • at anvende faglig viden og fagenes metoder.
 • at udtrykke dig klart og sammenhængende

 

Kompetencer  

I arbejdet med opgaven forventes du at lære følgende kompetencer:

 • at kunne tilrettelægge dit arbejde og disponere din tid
 • at kunne finde, udvælge og dokumentere brug af relevant litteratur
 • at kunne arbejde selvstændigt og metodisk med tekster og kilder ved hjælp af tekstanalyse (dansk) og  historisk metode (historie)
 • at kunne gøre dig kildekritiske overvejelser særligt i forbindelse med brug af materialer fra internettet og formidle disse overvejelser i din opgave
 • at kunne bruge kilder, herunder citatteknik, kildehenvisninger og fodnoter
 • at kunne lave en korrekt indholdsfortegnelse,  litteraturliste m.m.
 • at skrive argumenterende ud fra analytisk arbejde med faglige tekster
 • at skrive klart, sammenhængende og læsevenligt.

 

Krav til opgaven

Opgaven skal skrives i par og have et omfang på på 6 – 8 sider eksklusive indholdsfortegnelse og litteraturliste. Det er DHO-lærerne, der afgør, hvordan parrene skal sammensættes i den enkelte klasse. 

Det skal fremgå tydeligt, hvilke større afsnit den enkelte elev er særligt ansvarlig for (fx ved at lave en fodnote), men begge elever er ansvarlige for at opgaven er sammenhængende og skal have indgående kendskab til hele opgaven.

Du skal vælge én af de opgaveformuleringer, som du finder på DHO- google sitet (HER) samt vælge supplerende materiale fra ressourcerummet. Du kan også finde supplerende materiale på internettet og evt. biblioteket.

I forbindelse med skrivningen af opgaven, skal du udfylde et selvevalueringsark, så du kan tjekke, at du har fået det hele med og at det er korrekt sat op. Du kan hente selvevalueringsarket HER

Du skal kopiere selvevalueringsarket (copy paste) og indsætte det som sidste side i din opgave (efter litteraturlisten eller eventuelle bilag).

 

 

 

 

 

"Skær ned til det halve. Og skriv den halvdel om."

Evaluering og portefølje
Evaluering og portefølje

Evaluering og portefølje

Feedback fra dine vejledere:


Vejlederne vil i opgaven markere udvalgte passager med tre forskellige farvekoder og korte kommentarer:

 • Rød = her er en passage, som ikke fungerer
 • Gul= denne passage kunne være bedre
 • Grøn = denne passage fungerer rigtig godt!

 

Eksempel:

"Dette afsnit i opgaven fungerer rigtigt godt. Hvad har I gjort rigtigt i forhold til at inddrage kildemateriale?"

"Dette afsnit i opgaven fungerer ikke. Hvordan kan I omskrive afsnittet, så det bliver analyse og ikke redegørelse?"

Du skal efterfølgende gøre dig overvejelser vedrørende styrker og svagheder ved opgaven med udgangspunkt i de markerede passager og kommentarer. Disse overvejelser skal du i første omgang drøfte med dine kammerater i grupper og dernæst skal de indgå i den mundtlige årsprøve.

Dine vejledere vil desuden kommentere på din opgave i feedbackskemaet, så du får et overblik over styrker og svagheder i din opgave som helhed. Du kan se feedbackskemaet HER

Responsdag:

Som optakt til den mundtlige årsprøve skal du give en kort præsentation af din opgave for en mindre gruppe af dine klassekammerater. Dernæst skal du forklare styrker og svagheder i din opgave og dine overvejelser i forbindelse med disse. Det er altså en slags opvarmning til den mundtlige årsprøve, hvor du skal gøre det samme med dine vejledere. 

På responsdagen skal du også udfylde punkt 1 og 2 i feedbackskemaet. 

Tidspunkt for Responsdagen vil fremgå i Lectio. 

Mundtlig årsprøve
Mundtlig årsprøve

Mundtlig årsprøve

I juni skal du til en mundtlig årsprøve med udgangspunkt i din DHO.

I den mundtlige årsprøve skal du både præsentere opgaven og fremlægge de overvejelser, du har gjort dig i forbindelse med arbejdet med opgaven.

Indhold:

1. Præsentation af opgaven.

Du starter med at lave et oplæg på 5 min., hvor du præsenterer konklusionerne på de enkelte dele af opgaven (redegørelsen, analysen, diskussionen/vurderingen) og på opgaven som helhed.

Du forventes at lave en disposition/et talepapir til oplægget og det er vigtigt, at du er meget skarp på konklusionerne, da du kun har kort tid til denne del af årsprøven.

2. Samtale om opgaven.

Herefter foregår resten af årsprøven som en samtale om opgaven. Her forventes du at have gjort dig overvejelser omkring de punkter, som vejlederne har kommenteret på i din opgave og i dit feedbackskema. Du har udspillet, men dine vejledere vil også spørge ind til forskellige ting i din opgave. 

Eksempler på spørgsmål: 

 • Vi har kommenteret på, at du har for mange irrelevante oplysninger med i din redegørelse. Hvad mener du nu er vigtigst at have med? 
 • Hvorfor har du valgt den kilde i diskussionen?

 

Bedømmelse

Du får én samlet karakter for opgaven og den mundtlige årsprøve. Karakteren gives på baggrund af følgende:

 • genrebevidsthed (kan du skrive en større opgave og formidle den mundtligt)
 • skriftlig fremstilling (kan du skrive klart, korrekt og sammenhængende)
 • disposition (kan du bygge opgaven op, så der er sammenhæng)
 • argumentation (kan du argumentere for din analyse osv. )
 • faglig bevidsthed (kan du arbejde metodisk i begge fag)
 • formidling af opgavens form og indhold
 • evne til at reflektere over opgavens styrker og svagheder.

 

Gode råd

• Lav et talepapir, hvor du har forberedt dit indledende oplæg, men lad være med at læse det op. Du skal   formulere dine pointer frit fx på baggrund af nogle stikord eller en disposition. Øv dit oplæg sammen med din makker inden den mundtlige årsprøve. 

• Print talepapiret ud på papir.

• HUSK at medbringe en printet version af din opgave med dine vejlederes kommentarer. Vi vil helt sikkert spørge til konkrete steder i opgaven.

• Det er en årsprøve, hvor formålet er at du skal øve dig, så du kan blive bedre. Derfor: gør dig umage!

 

Portefølje og studieplan 

Efter den mundtlige årsprøve skal du sammen med din makker udfylde punkt 3 i feedbackskemaet. Dernæst skal du huske at 

 • uploade opgaven med din vejlederes kommentarer + feedbackskema (hvor du har udfyldt punkt 1 - 3) i Lectio
 • udfylde din del af studieplanen i Lectio
Køreplan DHO
Køreplan DHO

Køreplan

Her kan du se køreplanen for DHO og den mundtlige årsprøve: