DHO

Rammer og krav til opgaven

Rammer og krav til opgaven

Formål

1.g-opgaven i dansk og  historie er en øvelse i at skrive større opgaver og lære de regler at kende, der gælder for opgaver på videregående uddannelser.

Det vil sige, at du skal lære:

 • at bygge en opgave korrekt op
 • at  behandle dit emne og litteratur hensigtsmæssigt
 • at dokumentere dine oplysninger
 • at anvende faglig viden og fagenes metoder
 • at udtrykke dig klart og sammenhængende

 

Kompetencer  

I arbejdet med opgaven forventes du at lære følgende kompetencer:

 • at kunne tilrettelægge dit arbejde og disponere din tid
 • at kunne finde, udvælge og dokumentere brug af relevant litteratur
 • at kunne arbejde selvstændigt og metodisk med tekster og kilder ved hjælp af tekstanalyse (dansk) og  historisk metode (historie)
 • at kunne gøre dig kildekritiske overvejelser særligt i forbindelse med brug af materialer fra internettet og formidle disse overvejelser i din opgave
 • at kunne bruge kilder, herunder citatteknik, kildehenvisninger og fodnoter
 • at kunne lave en korrekt indholdsfortegnelse, litteraturliste m.m.
 • at skrive argumenterende ud fra analytisk arbejde med faglige tekster
 • at skrive klart, sammenhængende og læsevenligt.

 

Krav til opgaven

Opgaven skal skrives i par og have et omfang på på 6 – 8 sider eksklusive indholdsfortegnelse og litteraturliste. Det er DHO-lærerne, der afgør, hvordan parrene skal sammensættes i den enkelte klasse. 

Det skal fremgå tydeligt, hvilke større afsnit den enkelte elev er særligt ansvarlig for (fx ved at lave en fodnote), men begge elever er ansvarlige for at opgaven er sammenhængende og skal have indgående kendskab til hele opgaven.

Du skal vælge én af de opgaveformuleringer, som du finder på DHO- google sitet (HER) samt vælge supplerende materiale fra ressourcerummet. Du kan også finde supplerende materiale på internettet og evt. biblioteket.

I forbindelse med skrivningen af opgaven, skal du udfylde et selvevalueringsark, så du kan tjekke, at du har fået det hele med og at det er korrekt sat op. Du kan hente selvevalueringsarket HER

Du skal kopiere selvevalueringsarket (copy paste) og indsætte det som sidste side i din opgave (efter litteraturlisten eller eventuelle bilag).

"Skær ned til det halve. Og skriv den halvdel om."

Indhold
Indhold

Indhold

Indhold

Dansk-historieopgaven indeholder altid følgende elementer:

 • En forside (navn, klasse, titel, vejleder, dato for aflevering)
 • Et resumé af opgaven på dansk
 • Indholdsfortegnelse
 • Indledning
 • Besvarelse af selve projektet
 • Konklusion
 • En litteraturliste
 • Noter og litteraturhenvisninger ( som fodnoter i opgaven)
 • Eventuelle bilag

 

Du kan læse meget mere om opgavens opbygning under "Opgavens opbygning A - Z". 

Særligt i Dansk

I dansk skal du analysere og fortolke en tekst. Du skal vise, at du kender de danskfaglige analysebegreber og kan bruge dem. Du skal lave korrekt sidehenvisning til den tekst, du analyserer.


Danskfagets side på EMU'en her...


Særligt i Historie

I historie skal du inddrage kildemateriale, da det er en central del af en historisk opgave. Det betyder også, at du skal øve dig i at forholde dig kildekritisk til det materiale, du arbejder med.

Historiefagets side på EMU'en her...

Evaluering
Evaluering

Evaluering

Feedback fra dine vejledere:

Dine vejledere kommenterer på din opgave i et feedbackskema, så du får et overblik over styrker og svagheder i din opgave. Du kan se feedbackskemaet HER

Feedbackskemaet fungerer også som din portfolio og du skal selv skrive dine erfaringer ned efter hhv. responsdagen og den mundtlige årsprøve og dernæst uploade feedbackskemaet i Lectio. Så har du altid mulighed for at genopfriske, hvad du har godt styr på og hvad du skal arbejde videre med i forhold til de store skriftlige opgaver. 

Responsdag:

Som optakt til den mundtlige årsprøve skal du give en kort præsentation af din opgave for en mindre gruppe af dine klassekammerater. Dernæst skal du forklare styrker og svagheder i din opgave med udgangspunkt i dine vejlederes kommentarer og dine overvejelser i forbindelse med disse. Det er altså en slags opvarmning til den mundtlige årsprøve, hvor du skal gøre det samme med dine vejledere. 

På responsdagen skal du også udfylde punkt 1 og 2 i feedbackskemaet. 

Tidspunkt for responsdagen vil fremgå i Lectio. 

Mundtlig årsprøve og portfolio
Mundtlig årsprøve og portfolio

Mundtlig årsprøve og portfolio

Mundtlig årsprøve

I juni skal du til en mundtlig årsprøve med udgangspunkt i din DHO.

Indhold

1. Præsentation af opgaven.

Du starter med at lave en præsentation på ca. 5 min. af opgavens centrale problemstillinger og vigtigste konklusioner.

Du forventes at lave en disposition/et talepapir til din præsentation og det er vigtigt, at du er meget skarp på konklusionerne, da du kun har kort tid til denne del af årsprøven.

2. Samtale om opgaven

Herefter foregår resten af årsprøven som en samtale om opgaven. Du har initiativet, men dine vejledere vil også stille opklarende spørgsmål eller bede dig uddybe dele af din opgave. Du skal også gøre dig relevante metodiske overvejelser, som du med fordel kan inddrage i din præsentation og evt. uddybe i den efterfølgende samtale.

Du forventes at have gjort dig overvejelser omkring de punkter, som vejlederne har kommenteret på i din opgave og i dit feedbackskema.

Bedømmelse

Du får én samlet karakter for opgaven og den mundtlige årsprøve. Karakteren gives på baggrund af følgende:

 • genrebevidsthed (kan du skrive en større opgave og formidle den mundtligt)
 • skriftlig fremstilling (kan du skrive klart, korrekt og sammenhængende)
 • disposition (kan du bygge opgaven op, så der er sammenhæng)
 • argumentation (kan du argumentere for din analyse osv. )
 • faglig bevidsthed (kan du arbejde metodisk i begge fag)
 • formidling af opgavens form og indhold
 • evne til at reflektere over opgavens styrker og svagheder.

 

Gode råd

• Lav et talepapir, hvor du har forberedt dit indledende oplæg, men lad være med at læse det op. Du skal   formulere dine pointer frit fx på baggrund af nogle stikord eller en disposition. Øv dit oplæg sammen med din makker inden den mundtlige årsprøve. 

• Print talepapiret ud på papir.

• HUSK at medbringe en printet version af din opgave med dine vejlederes kommentarer. Vi vil helt sikkert spørge til konkrete steder i opgaven.

• Det er en årsprøve, hvor formålet er at du skal øve dig, så du kan blive bedre. Derfor: gør dig umage!

 

Portfolio

Efter den mundtlige årsprøve skal du udfylde punkt 3 i feedbackskemaet. Dernæst skal du uploade feedbackskemaet, hvor du har udfyldt punkt 1 - 3 i din portfolio i Lectio. Din lærer har oprettet en "opgave" med navnet "Feedback DHO" i din portfolio, så du nemt kan se, hvor du skal uploade skemaet.  

 

 

Køreplan
Køreplan

Køreplan

Her kan du se køreplanen for DHO og den mundtlige årsprøve: Køreplan 2019