Dansk- / historieopgaven (DHO)

DHO (1g)

Dansk- / historieopgaven

I dansk-/historieopgaven vil du først og fremmest gøre dig nogle erfaringer omkring arbejdsprocessen, som du kan bruge i opgaverne i 2g og 3g. 
Der er primært fokus på litteratur- og materialesøgning og opgavens opbygning.

Opgaven skrives i april/maj og skal fylde 5 - 8 sider. 

"Skær ned til det halve. Og skriv den halvdel om."

Formål
Formål

Formål, kompetencer og krav

Formål
1.g-opgaven i dansk eller historie er en øvelse i at skrive større opgaver og lære de regler at kende, der gælder for opgaver på videregående uddannelser.

Det vil sige:

 • Du skal lære at behandle dit emne hensigtsmæssigt og dokumentere dine oplysninger.
 • Du skal lære at anvende faglig viden og fagets/fagenes metoder.
 • Du skal lære at udtrykke dig klart og sammenhængende og oplyse om kilder, bruge noteapparat og lave litteraturliste efter bestemte regler.


Kompetencer
   
Uanset om du skriver i dansk eller historie, vil du i denne opgave lære følgende kompetencer:

 • Finde og afgrænse et egnet emne
 • Tilrettelægge dit arbejde og disponere din tid 
 • Formulere en brugbar problemformulering til en større opgave
 • Finde, udvælge og dokumentere brug af litteratur
 • Arbejde selvstændigt og metodisk med tekster og kilder ved hjælp af tekstanalyse (dansk) og  historisk metode (historie)
 • Kildekritik – fokus på kildekritiske overvejelser særligt i forbindelse med brug af materialer fra internettet 
 • Bruge kilder, herunder citatteknik, kildehenvisninger og fodnoter
 • Lave en anvendelig litteraturliste
 • Skrive argumenterende ud fra analytisk arbejde med faglige tekster
 • Skrive klart, sammenhængende og læsevenligt.


Krav
   
Opgaven skal være på 5 – 8 sider eksklusive indholdsfortegnelse og litteraturliste.

Opgaven skal skrives individuelt, men I må gerne samarbejde i grupper om samme emne.

Opgaven skal typisk skrives i et af de emner, I har gennemgået i løbet af 1g. Sammen med læreren udarbejdes en problemformulering og du skal finde materiale til opgaven. 

I vejledningen skal der oprettes et fællesdokument i Google Docs, som er udgangspunkt for eleven og lærerens fælles notater. 

For oprettelse og anvendelse af Google Docs, se IKT Portalen

Indhold
Indhold

Indhold

Indhold
Dansk-historieopgaven indeholder altid følgende elementer:

 • En forside (navn, klasse, titel, vejleder, dato for aflevering) 
 • Indholdsfortegnelse
 • Indledning
 • Besvarelse af selve projektet inklusive metodiske overvejelser
 • Konklusion
 • Noter og litteraturhenvisninger (kan også stå i opgaven som fodnoter)
 • Eventuelle bilag

Desuden skal du udfylde selvevalueringsskemaet og vedlægge det opgaven. Her noterer du dine erfaringer fra opgaveprocessen, så du ved, hvad du skal være særlig opmærksom på i 2g og 3g.

Særligt i Dansk
I dansk skal du analysere og fortolke en tekst. Du skal vise, at du kender de danskfaglige analysebegreber og kan bruge dem. Du skal lave korrekt sidehenvisning til den tekst, du analyserer. 

Særligt i Historie 

I historie skal du inddrage kildemateriale, da det er en central del af en historisk opgave. Det betyder også, at du skal øve dig i at forholde dig kildekritisk til det materiale, du arbejder med. 

Evaluering

Der er afsat to lektioner til tilbagelevering af opgaven. Her vil vejlederne give både fælles og individuel feedback på opgaven.

Køreplan, eksempler, evaluering
Køreplan, eksempler, evaluering

Køreplan, eksempler, evaluering og links

Køreplan 
Se årets køreplan for dansk- / historieopgaven.

Eksempler
Se et eksempel på en god historieopgave her 
Se et eksempel på en god danskopgave her

Vigtigt: 
Bemærk at eleven i danskopgaven har valgt at bruge slutnoter. Vi anbefaler, et eleverne bruger fodnoter. Spørg din vejleder, hvis du er i tvivl! 

Evaluering

 • Se et eksempel på et feedbackskema fra en lærer her
 • Se et eksempel på et selvevalueringsskema her


Links

Danskfagets side på EMU'en her...
Historiefagets side på EMU'en her...