DHO

Rammer og krav til opgaven

Rammer og krav til opgaven

Formål

1.g-opgaven i dansk og  historie er en øvelse i at skrive større opgaver og lære de regler at kende, der gælder for opgaver på videregående uddannelser.

Det vil sige, at du skal lære:

 • at bygge en opgave korrekt op
 • at  behandle dit emne og litteratur hensigtsmæssigt
 • at dokumentere dine oplysninger
 • at anvende faglig viden og fagenes metoder
 • at udtrykke dig klart og sammenhængende

 

Kompetencer  

I arbejdet med opgaven forventes du at lære følgende kompetencer:

 • at kunne tilrettelægge dit arbejde og disponere din tid
 • at kunne finde, udvælge og dokumentere brug af relevant litteratur
 • at kunne arbejde selvstændigt og metodisk med tekster og kilder ved hjælp af tekstanalyse (dansk) og  historisk metode (historie)
 • at kunne gøre dig kildekritiske overvejelser særligt i forbindelse med brug af materialer fra internettet og formidle disse overvejelser i din opgave
 • at kunne bruge kilder, herunder citatteknik, kildehenvisninger og fodnoter
 • at kunne lave en korrekt indholdsfortegnelse, litteraturliste m.m.
 • at skrive argumenterende ud fra analytisk arbejde med faglige tekster
 • at skrive klart, sammenhængende og læsevenligt.

 

Krav til opgaven

Opgaven skal skrives i par og have et omfang på på 6 – 8 sider eksklusive indholdsfortegnelse og litteraturliste. Det er DHO-lærerne, der afgør, hvordan parrene skal sammensættes i den enkelte klasse. 

Begge elever er ansvarlige for, at opgaven er sammenhængende og skal have indgående kendskab til hele opgaven, dvs. at man ikke kan dele opgaven op imellem sig. 

Du og din makker skal vælge én af de opgaveformuleringer, som I finder på DHO- google sitet  samt vælge supplerende materiale fra ressourcerummet. I kan også finde supplerende materiale på internettet og biblioteket.

I forbindelse med skrivningen af opgaven, skal du udfylde en tjekliste, så du kan tjekke, at du har fået det hele med og at det er korrekt sat op. Du kan hente tjeklisten HER

Du skal kopiere tjeklisten (copy paste) og indsætte den som sidste side i din opgave (efter litteraturlisten eller eventuelle bilag). Dette gælder KUN for DHO. 

"Skær ned til det halve. Og skriv den halvdel om."

Indhold
Indhold

Indhold

Indhold

Dansk-historieopgaven indeholder altid følgende elementer:

 • En forside (navn, klasse, titel, vejleder, dato for aflevering)
 • Et resumé af opgaven på dansk
 • Indholdsfortegnelse
 • Indledning
 • Besvarelse af selve projektet
 • Konklusion
 • En litteraturliste
 • Noter og litteraturhenvisninger ( som fodnoter i opgaven)
 • Eventuelle bilag

 

Du kan læse meget mere om opgavens opbygning under "Opgavens opbygning A - Z". 

Særligt i Dansk

I dansk skal du analysere og fortolke en tekst. Du skal vise, at du kender de danskfaglige analysebegreber og kan bruge dem. Du skal lave korrekt sidehenvisning til den tekst, du analyserer.


Danskfagets side på EMU'en HER


Særligt i Historie

I historie skal du inddrage kildemateriale, da det er en central del af en historisk opgave. Det betyder også, at du skal øve dig i at forholde dig kildekritisk til det materiale, du arbejder med.

Historiefagets side på EMU'en HER

Evaluering
Evaluering

Evaluering

Feedback fra dine vejledere:

Dine vejledere kommenterer på din opgave i et feedbackskema, så du får et overblik over styrker og svagheder i din opgave. Du kan se feedbackskemaet HER

Feedbackskemaet fungerer også som din portfolio og du skal selv skrive dine erfaringer ned efter hhv. responsdagen og den mundtlige årsprøve og dernæst uploade feedbackskemaet i Lectio. Så har du altid mulighed for at genopfriske, hvad du har godt styr på og hvad du skal arbejde videre med i forhold til de store skriftlige opgaver. 

Responsdag:

Som optakt til den mundtlige årsprøve skal du give en kort præsentation af din opgaves væsentligste problemstillinger og konklusioner for en mindre gruppe af dine klassekammerater.

Som forberedelse til responsdagen, skal du derfor genlæse din opgave med vejledernes kommentarer og forholde dig til disse kommentarer. Er der noget, du bør fx læse op på/uddybe inden den mundtlige årsprøve? Du skal desuden lave en disposition/et talepapir for dit oplæg. 

På responsdagen skal du også udfylde punkt 1 og 2 i feedbackskemaet. 

Tidspunkt for responsdagen og gruppeinddeling vil fremgå i Lectio. 

Mundtlig årsprøve og portfolio
Mundtlig årsprøve og portfolio

Mundtlig årsprøve og portfolio

Mundtlig årsprøve

I juni skal du til en mundtlig årsprøve med udgangspunkt i din DHO. Der er afsat 20 min. til årsprøven. 

Indhold

1. Præsentation af opgaven.

Du starter med at lave en præsentation på ca. 5 min. af opgavens centrale problemstillinger og vigtigste konklusioner.                                                                                                                                        

Du forventes at lave en disposition/et talepapir til din præsentation og det er vigtigt, at du er meget skarp på konklusionerne, da du kun har kort tid til denne del af årsprøven.

2. Samtale om opgaven

Herefter foregår resten af årsprøven som en samtale om opgaven. Du har initiativet, men dine vejledere vil også stille opklarende spørgsmål eller bede dig uddybe dele af din opgave. Du skal også gøre dig relevante metodiske overvejelser, som du med fordel kan inddrage i din præsentation og evt. uddybe i den efterfølgende samtale.

Du forventes at have gjort dig overvejelser omkring de punkter, som vejlederne har kommenteret på i din opgave og i dit feedbackskema.

Bedømmelse

Du får én samlet karakter for opgaven og den mundtlige årsprøve. Karakteren gives på baggrund af følgende:

 • genrebevidsthed (kan du skrive en større opgave og formidle den mundtligt)
 • skriftlig fremstilling (kan du skrive klart, korrekt og sammenhængende)
 • disposition (kan du bygge opgaven op, så der er sammenhæng)
 • argumentation (kan du argumentere for din analyse osv. )
 • faglig bevidsthed (kan du arbejde metodisk i begge fag)
 • formidling af opgavens form og indhold
 • evne til at reflektere over opgavens styrker og svagheder.

 

Gode råd

• Lav et talepapir, hvor du har forberedt dit indledende oplæg, men lad være med at læse det op. Du skal   formulere dine pointer frit fx på baggrund af nogle stikord eller en disposition. Øv dit oplæg sammen med din makker inden den mundtlige årsprøve. Du kan se en skabelon til et talepapir HER

• Print talepapiret ud på papir.

• HUSK at medbringe en printet version af din opgave med dine vejlederes kommentarer. Vi vil helt sikkert spørge til konkrete steder i opgaven.

• Det er en årsprøve, hvor formålet er at du skal øve dig, så du kan blive bedre. Derfor: gør dig umage!

 

Portfolio

Efter den mundtlige årsprøve skal du udfylde punkt 3 i feedbackskemaet. Dernæst skal du uploade feedbackskemaet, hvor du har udfyldt punkt 1 - 3 i din portfolio i Lectio. Din lærer har oprettet en "opgave" med navnet "Feedback DHO" i din portfolio, så du nemt kan se, hvor du skal uploade skemaet.  

 

Køreplan
Køreplan

Køreplan

Her kan du se køreplanen for DHO og den mundtlige årsprøve: Køreplan 2022