Grundforløbet

Grundforløbet

Grundforløbet

Formål med Grundforløbet

Grundforløbet varer tre måneder og afsluttes i den første uge i november. 

Formålet med Grundforløbet er dels at hjælpe eleverne godt i gang både fagligt og socialt og dels danne grundlag for elevernes valg af studieretning. 

På OG lægger vi vægt på, at de nye elever: 

 • oplever både en tryg overgang fra grundskolen og faglige udfordringer
 • oplever og forpligter sig på det fællesskab og de værdier, som kendetegner OG
 • lærer gymnasiets arbejdsmetoder at kende
 • bliver udfordret på på opfattelsen af fag og studieretninger og hvilke videregående uddannelser, de peger frem mod
 • kan foretage et kvalificeret valg af studieretning

 

Grundforløbsledere

På alle hold er to lærere også grundforløbsledere (der på studieretningerne kaldes for studieretningsledere). Grundforløbslederne er ansvarlige for f.eks. planlægningen af studietimer og koordinering af f.eks. afleveringer og tværfaglige forløb. 

Grundforløbslederne er desuden bindeled til ledelsen og arbejder tæt sammen med holdets studievejleder. 

Du kan altid kontakte din grundforløbsleder, hvis du har spørgsmål eller kommentarer, der angår dit hold. 

Fag og forløb i grundforløbet                                                                                                                

På OG vil du i grundforløbet møde følgende fag og forløb:  

 • dansk
 • engelsk
 • matematik
 • samfundsfag
 • idræt
 • almen sprogforståelse (AP)
 • naturvidenskabeligt grundforløb (NV)
 • valgte 2. fremmedsprog
 • valgte kunstneriske fag.  

 

Desuden vil du i Paratfasen få mulighed for at vælge to ud af seks studieretningspakker, så du kan blive klogere på studieretningerne, inden du endeligt skal vælge studieretning. 

Grundforløbets faser:                                                                                                              

Grundforløbet af delt ind i tre faser:  

 • klarfasen (uge 33 - 35)
 • paratfasen (uge 36 - 39)
 • studieretningsfasen (uge 40 - 44) 

 

Klik på faserne i hovedmenuen for yderligere beskrivelse og information. 

Klarfasen
Klarfasen

Klarfasen

I klarfasen bliver du introduceret til Odder Gymnasium og vores profil, værdier og læringssyn. Vi har fokus på, at alle nye elever får en god start. 

1. Skoledag (uge 33) 

Velkommen til Odder Gymnasium! 

Dagen starter med at tutorerne byder de nye 1gere velkommen ved indgangen. Kl. 9.00 holder rektor sin velkomsttale i pyramiden og kl. 9.15 mødes de nye grundforløbshold med deres grundforløbsledere. Her vil der bl.a være vigtig information om skema, bøger, makkerordning m.m.

Fra 11.00 til 14.00 sørger tutorerne for, at de nye elever lærer skolen at kende og arrangerer forskellige aktiviteter. 

Husk dåbsattest/navneattest og eksamensbevis fra 9. eller 10. klasse. 

Se velkomstbrevet HER og praktiske oplysninger HER 

 

IKT - introduktion og IKT - lektiecafé (uge 33 / uge 35) 

I denne lektion bliver du introduceret  til skolens grundlæggende IKT-systemer, herunder det trådløse netværk, GoogleApps og Lectio.

Vi sørger også for at få aktiveret dine passwords til bl.a. Skolenet, GoogleApps og Lectio.

Der skal også tages fotos til brug i Lectio

 

Hvis du får IKT problemer, kan du kontakte IT Lars / Kim i 4.11. 

 

Studietime: How to get organized

How to get organized er en lektion, hvor du lærer at bruge de værktøjer, som vi arbejder med dagligt på OG: 

 • Hvordan organiserer man sine noter på computeren?
 • Hvordan bruger man Lectio (skema, aflevering, studieplan)?
 • Hvordan bruger man Google Drev og Google Apps?
 • Introduktion til vores vidensplatform - odder-gym.dk

 

 Du kan læser mere om Lectio og Google Apps på  IKT-portalen

 

Makkerordning og karakterer

På OG har vi gode erfaringer med "makkerordninger" og studiefællesskaber. Det betyder, at eleverne i grundforløbet arbejder i faste grupper, der dog blandes flere gange.  

Ligeledes har vi gode erfaringer med "karakterfrihed" i 1g. Eleverne får således ikke karakterer for skriftlige afleveringer, da vi betragter disse som træningsopgaver, og vi foretrækker derfor at give kommentarer og feedback, der kan hjælpe dig med at udvikle dig fagligt. Læs mere om OGs karakterfrie klasser HER

AP og NV afsluttes med en eksamen og karakteren medtages på eksamensbeviset. Alle elever får desuden en standpunktskarakter i februar. 

 

Almen Sprogforståelse og AP- indgangsscreening (uge 33) 

Almen sprogforståelse udgør en fælles basis for det sproglige arbejde i alle fag. Forløbet består af to dele: sproglig bevidsthed og sproglig analysefærdighed. Forløbet fungerer også som en introduktion til de sproglige studieretninger. 

Forløbet indledes med en screening af elevernes forudsætninger mht. sproglig bevidsthed og analysefærdigheder. Formålet er at kortlægge elevernes grundlæggende kendskab til ordklasser, bøjningsformer og sætningsanalyse samt til genrer og afsender - og modtagerforhold. Læs mere om Almen Sprogforståelse HER

 

Læse- og stavescreening (uge 33) 

I begyndelsen af skoleåret bliver eleverne på de nye grundforløbshold screenet. Fokus er på stavning, læseforståelse, ordforråd og læsehastighed. Vi vurderer derefter alle resultater og tilbyder efterfølgende støtte til elever med behov. Du er også altid velkommen til at selv at henvende dig, hvis du oplever problemer med stavning og/eller læsning. 

Læs mere om læsevejlederen HER 

 

Introlektion med studievejleder (uge 33) 

I denne lektion møder holdet studievejlederen, som kan kontaktes ved vanskeligeheder af personlig, social og studiemæssig karakter. Desuden skal holdet arbejde med klasserumskultur. Dato for introlektionen kan ses i Lectio. Læs mere om studievejlederne HER  

 

Præsentation af STVØ (uge 34) 

Studievalg Østjylland varetager uddannelses- og erhvervsvejledning. Det er også STVØ, der kan hjælpe med vejledning vedr. SU til videregående uddannelse, ansøgning, optagelse og erhverv. Læs mere HER 

 

Introdøgn (uge 34) 

Introdøgnet er for hele 1g årgangen. Holdene skal overnatte på skolen og i løbet af dagen og aftenen vil der være sjove og hyggelige ryste-sammen aktiviteter. 

Introdøgnet er alkoholfrit! 

Se årets program HER 

 

Introsamtale med studievejleder (uge 35) 

Formålet med introsamtalen er dels at høre, om du er kommet godt i gang, dels at du skal møde studievejlederen, så du ved, hvor du kan henvende dig. 

Samtalen vil derfor handle om, hvordan det er at begynde på Odder Gymnasium

 • Hvordan trives du? 
 • Får du læst lektier? 
 • Er der noget, du er i tvivl om? 
 • Er der noget særligt, som studievejlederen skal vide om det? 

 

Studieretningspakker

 • Orientering og valg i uge 34 - 35
 • Afvikling af studieretningspakker uge 36 - 39
 • Valg af studieretning i uge 41 

 

På Odder Gymnasium vil vi gerne klæde eleverne bedst muligt på til valg af studieretning. Den enkelte elev skal derfor vælge to pakker, som hver består af 12 lektioners undervisning (uge 36 - 39). Her får du indblik i, hvad der kendetegner de forskellige studieretninger. 

Du skal vælge to af følgende pakker: 

 • Matematisk/fysisk (mat, fys, kem)
 • Matematisk/bioteknologi (mat, bt, fy)
 • Samfundsfaglig (samf, mat, eng)
 • Musisk (mus, mat, eng) 
 • Klassiske sprog (la, gr, en)
 • Moderne sprog (fr, sp, ty, eng) 

 

 

 


 

 

Paratfasen
Paratfasen

Paratfasen

I paratfasen bliver alle elever præsenteret for de to studiepakker, som de har valgt. I denne afklaringsfase vil du således blive udfordret på dit valg af fagområde og studieretning.  

Studiepakker (uge 36 - 39)

Eleverne præsenteres for deres valgte studiepakker. 

Sciencedag (uge 39)

På OG har vi tradition for at afholde en årlig sciencedag, hvor de naturvidenskabelige fag er i fokus. OG får besøg af grundskolerne i vores område og 1gerne skal denne dag undervise vores gæster. 

Sciencedag er en del af den landsdækkende naturvidenskabsfestival. 

 

 

 

Studieretningsstart
Studieretningsstart

Studieretningsstart

I denne fase vil der være fokus på valg af studieretning. Det er også her, at alle elever skal til prøve i NV og AP samt screening i matematik. Endelig skal alle elever tale med deres studievejleder med henblik på en afklaring af endeligt valg af studieretning. 

 

1g forældremøde (uge 40)

På forældremødet vil Grundforløbslederne bl.a. fortælle om skolestarten og der vil også være vigtig information om studieretningsvalg og karrierekompetencer. 

Forældremødet er også en oplagt mulighed for at vise dine forældre skolen og de vil møde dine lærere og studievejleder. 

Du kan se dato for forældremødet i Lectio. 

Se informationsbrev HER 

 

Intern matematik -slutscreening (uge 40) 

Formålet med den skriftlige screening er at kortlægge dit udbytte af det kernestof som er læst i matematik. Screeningen varer to timer og alle hjælpemidler inkl. matematiske værktøjsprogrammer er tilladte. 

 

Intern NV mundtlig prøve (uge 40+ 41) 

NV afsluttes med en intern individuel mundtlig prøve. Prøven varer ca. 20 min. og du skal tage udgangspunkt i din portfolio. Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering. Læs mere om NV prøven HER

 

Intern AP prøve (uge 40) 

AP afsluttes med en intern prøve, der prøver din sproglige bevidsthed og analysefærdighed på dansk, latin og i eksempler fra moderne fremmedsprog. 

Prøven omfatter: 

 • bestemmelse af ordklasser
 • syntaktisk analyse af enkle helsætninger i teksteksempler fra latin, dansk og andre sprog fra gymnasiet
 • elementær genkendelse af typiske genretræk i teksteksempler
 • sprognormer, standard og variation i teksteksempler
 • sproghistorie og sprogs udvikling, herunder belysning af forskelle mellem dansk, svensk og norsk samt af forholdet mellem latin og moderne fremmedsprog
 • anvendelse af sproglæringsstrategier og viden om orddannelse til afkodning af tekst sammenhæng mellem sprog og kultur, herunder oversættelse og oversættelsesproblematik

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering. Du kan læse mere om de faglige mål i AP HER 

 

Studieretningssamtale med studievejlederen (uge 41) 

På baggrund af dine erfaringer fra grundforløbet samt dine NV og AP prøver og matematikscreening skal du sammen med studievejlederen overveje dit valg af studieretning. Studievejlederen vil også hjælpe dig i forhold til, hvad dit valg af studieretning får af betydning for et senere karrierevalg. 

Inden samtalen skal du overveje følgende spørgsmål: 

 • Hvorfor valgte du STX?
 • Hvad er formålet med at blive student? 
 • Hvilke fag kan du godt lide?
 • Er der fag du ikke er så glad for? 
 • Hvad er dine særlige styrkesider? 
 • Hvordan kan du godt lide at arbejde? 
 • Er der evt. vanskeligheder? 
 • Hvilke fag har du brug for i forhold til din videregående uddannelse? 
 • Hvad vil du vælge som 1. prioritet? Hvorfor? 
 • Hvad vil du vælge som 2. prioritet? Hvorfor?
 • Hvad vil det betyde for dig, hvis du ikke får din 1. prioritet?  

 

Tidspunkter for samtalen med studievejlederen vil fremgå af Lectio. 

 

Spotkurser (fra uge 43)

Som opfølgning på AP, NV og matematikscreeningen vil der være spotkurser i læsning, matematik og sprog.

 

Spot on (uge 43)

Hvert år afholdes en temadag for 1gere, og unge fra bl.a. Odder Produktionsskole og 10.klassecenteret. Temadagen er et samarbejde med Odder Kommune og sætter spot på aktuelle emner, der berører Odder og omegns unge f.eks. mobning og rusmidler. 

Du kan se mere information i Lectio.

 

Læseteknik (uge 44)

 

 

 

Teamstruktur på OG
Teamstruktur på OG

Teamstruktur på OG

Her kan du læse om, hvordan OGs teamstruktur er opbygget: 

Klasseteam:

Klasseteamet består af alle klassens lærere. På klasseteammøder aftales f.eks. koordinering af afleveringer, tværfagligt samarbejde og ekskursioner, ligesom der er rum til at diskutere klassens trivsel og (tvær)faglige styrker og svagheder.

Grundforløbsleder/ studieretningsleder:

I hver klasse er der to studieretningsledere ( i 3g dog kun én), der koordinerer samarbejdet mellem klassens lærere og fungerer som bindeled mellem klassen og studievejledning/læsevejledning samt ledelsen.

I kan altid kontakte en studieretningsleder, hvis der er forhold vedr. klassens trivsel eller samarbejde, der skal tages op.

I Grundforløbet er der to grundforløbsledere.

Studietimer:

Studieretningslederne afholder 2 - 3 studietimer med klassen i løbet af et semester. Studietimerne kan både have fagligt fokus (f.eks. SRO) og socialt fokus (f.eks. klassens trivsel). I er altid velkomne til at tilføje emner på dagsordenen.  

Dialogmøder:

En gang hvert semester mødes studieretningslederne fra de forskellige klasser på årgangen med ledelsen. Her er rum til at videndele og udveksle erfaringer og gode ideer.

Information om OGs studievejledere, læsevejleder og Studievalg Østjylland findes HER 

Læs mere