Grundforløbet

Grundforløbet

Grundforløbet

Formål med Grundforløbet

Grundforløbet varer tre måneder og afsluttes i uge 44. 

Formålet med Grundforløbet er dels at hjælpe eleverne godt i gang både fagligt og socialt og dels danne grundlag for elevernes valg af studieretning. 

På OG lægger vi vægt på, at de nye elever: 

 • oplever både en tryg overgang fra grundskolen og faglige udfordringer
 • oplever og forpligter sig på det fællesskab og de værdier, som kendetegner OG
 • lærer gymnasiets arbejdsmetoder at kende
 • bliver udfordret på på opfattelsen af fag og studieretninger og hvilke videregående uddannelser, de peger frem mod
 • kan foretage et kvalificeret valg af studieretning
   

Grundforløbsledere

På alle hold er to lærere også grundforløbsledere (der på studieretningerne kaldes for studieretningsledere). Grundforløbslederne er ansvarlige for f.eks. planlægningen af studietimer og koordinering af f.eks. afleveringer og tværfaglige forløb. 

Grundforløbslederne er desuden bindeled til ledelsen og arbejder tæt sammen med holdets studievejleder. 

Du kan altid kontakte din grundforløbsleder, hvis du har spørgsmål eller kommentarer, der angår dit hold. 

Fag og forløb i grundforløbet

På OG vil du i grundforløbet møde følgende fag og forløb:

 

 • dansk
 • engelsk
 • matematik
 • samfundsfag
 • idræt
 • almen sprogforståelse (AP)
 • naturvidenskabeligt grundforløb (NV)
 • valgte 2. fremmedsprog
 • valgte kunstneriske fag. 

 

Desuden vil du i Paratfasen få mulighed for at vælge to ud af seks studieretningspakker, så du kan blive klogere på studieretningerne, inden du endeligt skal vælge studieretning. 

Grundforløbets faser;

Grundforløbet af delt ind i tre faser:

 

 • klarfasen (uge 33 - 35)
 • paratfasen (uge 36 - 39)
 • studieretningsfasen (uge 40 - 44)  

 

Klik på faserne i hovedmenuen for yderligere beskrivelse og information. 

Klarfasen
Klarfasen

Klarfasen

I klarfasen bliver du introduceret til Odder Gymnasium og vores profil, værdier og læringssyn. Vi har fokus på, at alle nye elever får en god start. 

1. Skoledag 

Velkommen til Odder Gymnasium! 

Dagen starter med at tutorerne byder de nye 1gere velkommen ved indgangen.
Dernæst vil I blive vist hen til jeres klasseværelse, hvor jeres grundforløbsledere vil tage imod jer.
Her vil der bl.a være vigtig information om skema, bøger, makkerordning m.m.

Husk dåbsattest/navneattest. 
Husk også underskrevet samtykkeerklæring med tilladelse til brug af foto og videoklip.

 

Introdøgn 

Introdøgnet er for hele 1g årgangen. Holdene skal overnatte på skolen og i løbet af dagen og aftenen vil der være sjove og hyggelige ryste-sammen aktiviteter. 

Introdøgnet er alkoholfrit!

 

IT - introduktion og IT - lektiecafé 

I løbet af de første dage på OG bliver du introduceret  til skolens grundlæggende IT-systemer, herunder det trådløse netværk, GoogleApps og Lectio.

Vi sørger også for at få aktiveret dine passwords til bl.a. det trådløse net, GoogleApps og Lectio.

Der skal også tages fotos til brug i Lectio.

Hvis du får IT problemer, kan du kontakte IT afdelingen i 4.11. 

 

Fra elev til studerende:

I løbet af de første par uger, kan du se 3 lektioner med titlen "Fra elev til studerende" i skemaet. Formålet med de tre lektioner er at hjælpe alle nye elever med at få en god start på Odder Gymnasium både fagligt og socialt: 

Fra elev til studerende 1: I denne lektion vil skolens IT afdeling hjælpe dig med at komme på skolens netværk ITS samt introducere dig til de IT-værktøjer, vi bruger på skolen

Fra elev til studerende 2: I denne lektion møder du holdets studievejleder og bliver introduceret til skolens holdning til klasserums- og læringskultur. Læs mere om studievejlederne HER

Fra elev til studerende 3: I denne lektion vil én af holdets studieretningsledere tale med jer om organisering af noter, gode lektievaner, makkerordning m.m.

 

Makkerordning og karakterer

På OG har vi gode erfaringer med "makkerordninger" og studiefællesskaber. Det betyder, at eleverne i grundforløbet arbejder i faste grupper, der dog blandes flere gange.  

Ligeledes har vi gode erfaringer med at give færre karakterer i 1g. Eleverne får således ikke karakterer for de skriftlige afleveringer i fagene, da vi betragter disse som træningsopgaver, og vi foretrækker derfor at give kommentarer og feedback, der kan hjælpe dig med at udvikle dig fagligt.
 

AP og NV afsluttes med en eksamen og karakteren medtages på eksamensbeviset.

Alle elever får desuden en standpunktskarakter i februar samt årskarakter ved udgangen af 1g. 

Almen Sprogforståelse (AP)

Almen sprogforståelse udgør en fælles basis for det sproglige arbejde i alle fag. Forløbet består af to dele: sproglig bevidsthed og sproglig analysefærdighed. Forløbet fungerer også som en introduktion til de sproglige studieretninger. Almen Sprogforståelse afsluttes med en skriftlig prøve og karakteren medregnes i det samlede eksamensresultat på eksamensbeviset. 

 

Naturvidenskabligt Grundforløb (NV)

Naturvidenskabeligt Grundforløb udgør en fælles basis for de naturvidenskabelige fag på STX. NV består af to flerfaglige forløb om hhv. opklaring af en mordgåde vha. crimescene- teknologi og om klimaproblematikken, og desuden er NV- holdene værter for besøgende grundskoler ved OG’s sciencedag i september. NV-forløbet afsluttes med en mundtlig prøve, og karakteren medregnes i det samlede eksamensresultat på eksamensbeviset.

 

Læse- og stavescreening 

I begyndelsen af skoleåret bliver eleverne på de nye grundforløbshold screenet. Fokus er på stavning, læseforståelse, ordforråd og læsehastighed. Vi vurderer derefter alle resultater og tilbyder efterfølgende støtte til elever med behov. Du er også altid velkommen til at selv at henvende dig til læsevejlederen, hvis du oplever problemer med stavning og/eller læsning. 

Læs mere om læsevejlederen HER.

 

Introsamtale med studievejleder 

Formålet med introsamtalen er dels at høre, om du er kommet godt i gang, dels at du skal møde studievejlederen, så du ved, hvor du kan henvende dig. Studievejlederen skal kontaktes ved vanskeligheder af personlig, social og studiemæssig karakter.

Samtalen vil derfor handle om, hvordan det er at begynde på Odder Gymnasium

 • Hvordan trives du? 
 • Får du læst lektier? 
 • Er der noget, du er i tvivl om? 
 • Er der noget særligt, som studievejlederen skal vide? 

 

Sprogdag  

På sprogtemadagen er der fokus på, hvordan og hvorfor "Sprog gør klog" og eleverne vil få mulighed for at møde alle de sprog, der udbydes som studieretningsfag og valgfag på OG:  fransk, spansk, tysk, græsk, latin og engelsk.


Studieretningspakker (datoer fremgår af Lectio)

 • Orientering og valg 
 • Afvikling af studieretningspakker 
 • Valg af studieretning
    

På Odder Gymnasium vil vi gerne klæde eleverne bedst muligt på til valg af studieretning. Den enkelte elev skal derfor vælge to pakker. Her får du indblik i, hvad der kendetegner de forskellige studieretninger, så du bliver klædt bedre på til dit endelige valg af studieretning.  

Du skal vælge to af følgende pakker: 

 • Matematisk/fysisk (mat, fys)
 • Matematisk/bioteknologi (mat, bt)
 • Samfundsfaglig (samf, mat, eng)
 • Musisk (mus, mat, eng) 
 • Klassiske sprog (la, gr)
 • Moderne sprog (sp, eng)
 • Moderne sprog (ty, eng)

 

Præsentation af STVØ  

Studievalg Østjylland varetager uddannelses- og erhvervsvejledning. Det er også STVØ, der kan hjælpe med vejledning vedr. SU til videregående uddannelse, ansøgning, optagelse og erhverv.

Læs mere om STVØ HER

Paratfasen
Paratfasen

Paratfasen

I paratfasen bliver alle elever præsenteret for de to studiepakker, som de har valgt. I denne afklaringsfase vil du således blive udfordret på dit valg af fagområde og studieretning.

 

Studiepakker

Eleverne præsenteres for deres valgte studiepakker. Her er der mulighed for at "snuse" til fagene på de forskellige studieretninger og tale med lærerne i fagene. 

Sciencedag 

På OG har vi tradition for at afholde en årlig sciencedag, hvor de naturvidenskabelige fag er i fokus. OG får besøg af grundskolerne i vores område og 1gerne skal denne dag undervise vores gæster. 

Sciencedag er en del af den landsdækkende naturvidenskabsfestival. 

Studieretning
Studieretning

Studieretning

I denne fase vil der være fokus på valg af studieretning. Det er også her, at alle elever skal til prøve i NV og AP samt screening i matematik. Endelig skal alle elever tale med deres studievejleder med henblik på en afklaring af endeligt valg af studieretning. 

1g forældremøde 

På forældremødet vil Grundforløbslederne bl.a. fortælle om skolestarten og der vil også være vigtig information om studieretningsvalg og karrierekompetencer. 

Forældremødet er også en oplagt mulighed for at vise dine forældre skolen og de vil møde dine lærere og studievejleder. 

Du kan se dato for forældremødet i Lectio. 

Intern matematik -slutscreening 

Formålet med den skriftlige screening er at kortlægge dit udbytte af det kernestof som er læst i matematik. Screeningen varer to timer og alle hjælpemidler inkl. matematiske værktøjsprogrammer er tilladte. 

Intern NV mundtlig prøve 

NV afsluttes med en intern individuel mundtlig prøve. Prøven varer ca. 20 min. og du skal tage udgangspunkt i din portfolio. Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering.

Intern AP skriftlig prøve  

AP afsluttes med en intern skriftlig prøve, der prøver din sproglige bevidsthed og analysefærdighed på dansk, latin og i eksempler fra moderne fremmedsprog. Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering.


Studieretningssamtale med studievejlederen 

På baggrund af dine erfaringer fra grundforløbet samt dine NV og AP prøver og matematikscreening skal du sammen med studievejlederen overveje dit valg af studieretning. Studievejlederen vil også hjælpe dig i forhold til, hvad dit valg af studieretning får af betydning for et senere karrierevalg. 

Inden samtalen skal du overveje følgende spørgsmål: 

 • Hvorfor valgte du STX?
 • Hvad er formålet med at blive student? 
 • Hvilke fag kan du godt lide?
 • Er der fag du ikke er så glad for? 
 • Hvad er dine særlige styrkesider? 
 • Hvordan kan du godt lide at arbejde? 
 • Er der evt. vanskeligheder? 
 • Hvilke fag har du brug for i forhold til din videregående uddannelse? 
 • Hvad vil du vælge som 1. prioritet? Hvorfor? 
 • Hvad vil du vælge som 2. prioritet? Hvorfor?
 • Hvad vil det betyde for dig, hvis du ikke får din 1. prioritet?  

 

Tidspunkter for samtalen med studievejlederen vil fremgå af Lectio.  

Spotkurser 

Som opfølgning på AP, NV og matematikscreeningen vil der være spotkurser i læsning, matematik og sprog.

 

Spot on 

Hvert år afholdes en temadag for 1g'ere, og unge fra bl.a. Odder Produktionsskole og 10.klassecenteret. Temadagen er et samarbejde med Odder Kommune og sætter spot på aktuelle emner, der berører Odder og omegns unge f.eks. mobning og rusmidler. 

Du kan se mere information i Lectio.

Læs mere