portaler

Fagindhold Fagindhold

Definition af innovationskompetencer

Eleven skal i 2. flerfagligt forløb med innovation/innovationsugen arbejde ud fra en given problemformulering, som har et eller flere af FN’s verdensmål som ramme. Herunder kunne opstille innovative problemstillinger.

For at opnå innovative kompetencer, som forudsætning for et senere valg af SRO og SRP med innovation, skal eleven kunne:

  1. undersøge og afgrænse et autentisk problem ved hjælp af faglig viden og faglige metoder og på den baggrund med lærerstøtte udarbejde en problemformulering med tilhørende problemstillinger.
  2. anvende idegenereringsværktøjer (one-pageren) og foretage fagligt begrundede valg til at udvikle relevante løsningsforslag
  3. Skriftligt: vurdere løsningsforslagets realiserbarhed og konsekvenser ved hjælp af faglig viden og faglige metoder
  4. Mundtligt: præsentere problemet, vurdere og diskutere løsningsforslaget og dets konsekvenser.

 

 

 

Andre relevante emner fra AT portalen