2g - innovation

Flerfagligt forløb med innovation

Flerfagligt forløb med innovation

Det andet flerfaglige forløb i 2.g. er et tværfagligt forløb mellem to af fagene på din studieretning, hvor I skal arbejde med innovation. Alle klasser arbejder med samme tema: FN´s verdensmål. 

Materiale vedr. FNs verdensmål

Inspirationsmaterialer fra Thomas Ravn-Pedersen direktør for vederns bedste nyheder kan ses Her. Vurdering (rapport) af, om verdensmålene kan indfries HER

Du kan læse mere om innovation HER

Kompetencer der trænes:

 • at undersøge og afgrænse et autentisk problem ved hjælp af faglig viden og faglige metoder og på den baggrund med lærerstøtte udarbejde en problemformulering med tilhørende problemstillinger.
 • at anvende idegenereringsværktøjer og foretage fagligt begrundede valg til at udvikle relevante løsningsforslag
 • at vurdere løsningsforslagets realiserbarhed og konsekvenser ved hjælp af faglig viden og faglige metoder (skriftligt) 
 • at præsentere problemet, vurdere og diskutere løsningsforslaget og dets konsekvenser (mundtligt).
 • at kunne anvende Den Videnskabelige Basismodel og gøre sige basale videnskabsteoretiske overvejelser. 

 

Produkt:

Skriftligt

I skal i grupper udarbejde et tværfagligt skriftligt produkt/løsningsforslag ledsaget af en skriftlig disposition på 3 - 4 sider. Jeres skriftlige disposition udarbejdes på baggrund af en problemformulering, som jeres lærere laver. Jeres skriftlige disposition skal indeholde:

 • indledning
 • opstilling og besvarelse af 2 - 3 problemstillinger (hvor begge fag er repræsenteret)
 • fagligt begrundede valg til udvikling af relevante løsningsforslag
 • vurdering og diskussion af løsningsforslagets realiserbarhed og konsekvenser ved hjælp af faglig viden og faglige metoder. 
 • refleksion over relevante materialer, teorier og metoder
 • inddragelse af Den Videnskabelige Basismodel
 • konklusion
 • litteraturliste (tæller ikke med i de 3 - 4 sider)

 

Bemærk: ét af jeres underspørgsmål på et vurderende/diskuterende niveau skal udfoldes i sammenhængende tekst. De øvrige problemstillinger besvares i stikordsform som en disposition.  

I kan finde skabelonen til det skriftlige produkt HER

I giver løbende hinanden feedback på klassen i løbet af skriveprocessen. 

Mundtligt

I skal i grupper fremlægge det skriftlige produkt (ca. 10 min.) samt indgå i en dialog om faglige problemstillinger. I jeres fremlæggelse skal følgende fremgå:

 • en kort præsentation af problemstillingerne
 • de fagligt vigtigste resultater af undersøgelsen og herunder forklaring på fremgangsmåden (materialer, teori, metode)
 • et relevant løsningsforslag på problemet
 • vurderingen af løsningsforslaget og dets konsekvenser.


Evaluering:

Evalueringskriterier: I hvor høj grad kan du

 • strukturere og formidle et fagligt stof
 • anvende viden og relevante metoder fra forskellige fag og faglige hovedområder
 • foretage fagligt begrundede valg til at udvikle et relevant løsningsforslag
 • vurdere løsningsforslagets realiserbarhed og konsekvenser ved hjælp af faglig viden og faglige metoder.

Portfolio:

Som afslutning på forløbet skal du skrive dine overvejelser over forløbet ind i din portfolio, som angivet af dine vejledere.

 

 

 

Andre relevante emner fra AT portalen