Innovation

Innovation

Innovationsopgave

Til AT–eksamen i 3g har du mulighed for at vælge en opgave med innovation (også kaldet A-opgaven).

Selve formen på synopsen og den mundtlige eksamen er identisk med den traditionelle AT-opgave (B-opgaven), men vælger du en opgave med innovation, er der nogle særlige krav til, at du tager udgangspunkt i et innovativt løsningsforslag samt vurderer/diskuterer forslagets relevans og konsekvenser. 

Nedenfor kan du se forskellen på en A- og en B-opgave (2019) 

Opgave A:

Du skal undersøge en sag, der rummer et problem, hvor havet har afgørende betydning. Du skal udarbejde og vurdere et innovativt løsningsforslag på problemet. Du skal anvende viden og metoder fra to fag til besvarelse af opgaven. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-niveau.

Opgave B

Du skal undersøge og diskutere en sag, hvor havet har afgørende betydning. Du skal anvende viden og metoder fra to fag til besvarelse af opgaven. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-niveau.Du skal anvende viden og metoder fra to fag til din besvarelse af opgaven. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-niveau.    

Læs mere om AT innovation: 
EMU - Danmarks læringsportal

"Alt hvad der kan opfindes, er opfundet"

Opgaveformulering
Opgaveformulering

Opgaveformulering

En opgave i AT med innovation vil typisk indeholde krav om:

 • at du udarbejder en problemformulering 
 • at du præsenterer et innovativt løsningsforslag 
 • at du vurderer/diskuterer løsningsforslagets relevans og konsekvenser.

 

Det innovative løsningsforslag skal:

 • have værdi for andre 
 • tilfører den konkrete sammenhæng (konteksten) noget nyt.

 

Husk: løsningsforslaget behøver ikke at være nyt i absolut forstand, men det skal bidrage med noget nyt i den konkrete sammenhæng. Eventuelt kan en løsning fra en anden sammenhæng tilføre noget nyt i den sammenhæng, som du beskæftiger dig med i din AT opgave. 

Eksempler:

 • i Holland findes der ”supercykelstier”,  og den idé kan måske bruges til løsning af trafikproblemer i København. 
 • En app kan være et løsningsforslag til en borgmester, der gerne vil brande sig bedre overfor unge vælgere. Selve ideen med en app, er jo ikke ny - men bidrager med noget nyt i den konkrete sammenhæng.


Eksempler på opgaveformuleringer med innovation (2012-2013)

'Fremtidens by'
Du skal vælge og undersøge en sag, der rummer et problem i relation til fremtidens byudvikling. Du skal udarbejde en problemformulering og et innovativt løsningsforslag, hvor nyskabelse i forhold til byens liv og/eller funktioner spiller en væsentlig rolle for løsningen. Løsningsforslaget og dets relevans skal fagligt begrundes og vurderes. 

Det innovative løsningsforslag kan være et selvstændigt fremstillet produkt eller en beskrivelse af en mulig løsning. Dit løsningsforslag kan bygge på en undersøgelse med indsamling af ny viden eller med en ny sammenstilling af kendt viden.

Du skal vælge to fag, hvoraf det ene er på mindst B-niveau og anvende disse i besvarelsen af opgaven.

'Branding'
Du skal afgrænse og undersøge en sag, der rummer et autentisk problem. Du skal udarbejde en problemformulering og et innovativt løsningsforslag, hvor branding spiller en væsentlig rolle for løsningen. Løsningsforslaget og dets relevans skal fagligt begrundes og vurderes. Det innovative løsningsforslag kan være et selvstændigt fremstillet produkt eller en beskrivelse af en mulig løsning. Dit løsningsforslag kan bygge på en undersøgelse med indsamling af ny viden eller med en ny sammenstilling af kendt viden. Du skal vælge to fag, hvoraf det ene er på mindst B-niveau og anvende disse i besvarelsen af opgaven.

Synopsis
Synopsis

Synopsis

Synopsis -  se en generel beskrivelse af en synopsis her.
Nedenfor vil du se hvordan innovationsaspektet skal indgå i synopsis, hvis du vælger A-opgaven:

Titel og fagkombination og problemformulering 
Her præsenterer du, hvilket konkret problem der søges løst, den konkrete sammenhæng (konteksten) og at målet er at udvikle en innovativ løsning. Det skal indgå hvem eller hvad problemet vedrører, og om der er en ekstern partner (f.eks. en virksomhed eller organisation)

Underspørgsmål:
Her skal du:

 • præsentere de underspørgsmål, som du arbejder med
 • diskutere hvilke materialer, metoder og teorier, der er relevante i arbejdet med underspørgsmålene 
 • konkludere på arbejdet med de enkelte underspørgsmål.


Dette kan du f.eks. opfylde ved at svare på følgende spørgsmål:

 • hvad handler problemet om, og hvad er problemets årsager, omfang og konsekvenser?
 • hvilken faglig viden og hvilke faglige metoder er anvendt for at undersøge problemet, udvikle løsningsforslaget og/eller vurdere løsningsforslaget?
 • hvilket innovativt løsningsforslag (evt. inklusiv produkt) er udarbejdet? Præsentation af løsningsforslag inkl. omtale og illustration af et eventuelt produkt.

Bemærk: et produkt” kan være mange ting: en model, en tegning, en handlingsplan, en folder, et regneark og meget mere. 

 • hvordan er løsningsforslaget inkl. evt. produkt en løsning af problemet, og hvilke konsekvenser har løsningsforslaget i øvrigt? 
 • vurdering af løsningsforslagets relevans fx på baggrund af eksperimenter, mulige scenarier eller fremlæggelse for ekstern partner
 • vurdering af løsningsforslagets konsekvenser fx på baggrund af relevante samfundsmæssige, etiske, æstetiske eller miljømæssige kriterier
 • hvordan vurderes fagenes og de faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til undersøgelsen, løsningsforslaget og/eller vurdering af løsningsforslaget? Her indgår videnskabsteoretiske overvejelser
 • hvordan og i hvor høj grad er problemet løst gennem det innovative løsningsforslag?


Se HER et eksempel på en eksemplarisk synopsis.

Eksamen
Eksamen

Eksamen

Du skal til eksamen i AT lave en præsentation ud fra synopsis der efterfølges af en uddybende dialog med eksamen og censor.

Bedømmelse - læs om den mundtlige fremlæggelse og bedømmelsen i AT HER

Særligt for A- opgaven:
Din præsentation skal indeholde en omtale af løsningsforslaget og den vil være udgangspunktet for en dialog om anvendelse af fag og faglige metoder i undersøgelse af problemet, udvikling af løsningsforslaget og/eller vurdering af løsningsforslaget. 

Herunder kan indgår fagligt begrundede afgrænsninger og valg.

Det anbefales, at den samlede præsentation inkl. omtale af løsningsforslag med et evt. produkt tager 10-12 minutter. Omtale af et evt. produkt kan indeholde en kort fremvisning af produktet eller dele heraf.

 • hvordan fagene og deres metoder er anvendt til at undersøge sagen, til at udarbejde løsningsforslag og/eller til at vurdere løsningsforslaget
 • hvordan eleven har udviklet og vurderet et innovativt løsningsforslag på et konkret problem, (i B – opgaven handler det derimod typisk om at undersøge og diskutere et problem/en sag)
 • elevens kompetence til at udarbejde et innovativt løsningsforslag på baggrund af elevens begrundelse for forslagets værdi for andre og elevens argumentation for hvordan det tilfører den konkrete sammenhæng (konteksten) noget nyt
 • af hensyn til det samlede omfang og muligheden for at komme i dybden, kan eleven afgrænse og præcisere, hvordan det faglige arbejde prioriteres mellem de enkelte dele af projektet. Det kan fx fortrinsvis ske i undersøgelse af problemet, på udvikling af løsningsforslaget eller på vurdering af løsningsforslaget
 • bedømmelse af, om eleven kan perspektivere til studierapporten og evt. til andre sammenhænge eller mulige løsningsforslag 
 • elevens vurdering af fagenes og de faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til undersøgelsen af problemet, udviklingen af løsningsforslaget eller vurderingen af løsningsforslaget.

Andre relevante emner fra AT portalen