Vision og værdigrundlag

Vision

På Odder Gymnasium udvikler vi elevernes nysgerrighed, livsduelighed og mod, så de kan gå ud i verden og bruge og udbygge deres viden og kompetencer til gavn for sig selv og andre.
Vi har ambitioner med alle vores elever, fordi vi tror på, at de kan, og vi har blik for den enkelte elev, så enhver bliver så dygtig som muligt.
Vi giver vores elever glæde ved at lære nyt i et inspirerende, udfordrende og trygt miljø i forpligtende fællesskaber med positive og tydelige forventninger.

Værdigrundlag

Visionen afspejler Odder Gymnasiums værdier Faglighed, Fællesskab og Engagement, og visionen og de tre værdier danner udgangspunkt for livet på skolen.
Vores udgangspunkt er, at en forudsætning for høj faglighed, stærke fællesskaber og stort engagement er, at både elever og medarbejdere på Odder Gymnasium trives. Derfor er respekt for den enkelte et nøgleord – både respekt for den enkeltes evner og muligheder og respekt for hinanden som ligeværdige individer. Vi er bevidste om, at vi alle er vigtige og bidrager til at skabe den skole, vi gerne vil have.

Faglighed
- Vi lægger vægt på, at alle elever skal udfordres og stå lidt på tæer, for derved vokser de fagligt og personligt, og vi prioriterer høj faglighed, faglig udvikling og arbejdsglæde hos medarbejderne.
- Vi løfter alle elever mest muligt og gør dem parate til de videre uddannelser, der passer til den enkeltes evner og interesser.
- Vi giver eleverne en tidssvarende almendannelse, som gør dem i stand til at forholde sig kritisk og reflekteret til fortid, nutid og fremtid, og som også forholder sig til tidsånden blandt de unge.

Fællesskab
- Vi tror på stærke fællesskaber, hvor der er plads til alle, hvor vi er forpligtede på hinanden, og hvor vi hjælper hinanden med at lykkes.
- Vi skaber fællesskaber, der bidrager til at udvikle elever og medarbejdere og styrker faglighed, dannelse og trivsel på skolen.
- Vi ser det som afgørende, at den enkelte oplever at have værdi for fællesskabet, at man opfører sig respektfuldt over for andre, og at man deltager konstruktivt og positivt.

Engagement
- Vi styrker elevernes faglige, sociale og personlige engagement og giver dem tro på og mod til at kunne gøre en forskel for sig selv og andre. Vi opmuntrer til ogstøtter initiativ og engangement hos elever og medarbejdere.
- Vi gør eleverne i stand til at bidrage reflekteret og aktivt med kritisk tænkning og bæredygtige løsninger som medborgere i et komplekst samfund i en global og foranderlig verden.
- Vi engagerer os som skole aktivt i vores omverden og inviterer den indenfor.

Godkendt af bestyrelsen februar 2023