2013 konference: 'sprog gør klog'

idéoplæg

Beskrivelse af problematik i undervisningen i tysk: idéoplæg

Udgangspunktet for min og en tyskkollegas deltagelse i sprogudviklingsprojektet var som følger:

Vores oplevelse i forbindelse med undervisningen i tysk er:

at eleverne i mødet med den fremragende tyske litteratur/ de mange gode tyske film i den grad fanges af sproget og kulturen. Den åndshistoriske og filosofiske dimension i faget er vigtig (og ofte underkendt) ift. at motivere unge til at lære tysk. De vil netop gerne udfordres og bevæges.

Dilemmaet ift. til undervisningen og opnåelse af målet for ovenstående er komplekst:

dels har faget efter reformen afgivet timer til både AP og AT, og spørgsmålet er, hvordan man kan opnå et større udbytte af det tvær-/metafaglige arbejde.

I hvert fald er der ikke længere samme antal rent tyskfaglige timer til rådighed til at opnå de sproglige kompetencer, der letter mødet med litteratur og film. Hvordan når vi den samme grundige sprogtilegnelse på kortere tid? Ville det være en ide at genindføre ’den daglige dosis’? Sprog læres bedst ved at blive anvendt så hyppigt som muligt

dels har nutidens unge en større blufærdighed mht. at tale sproget. Hvor eleverne tidligere kom i gymnasiet med en række kommunikative færdigheder og ubekymrede tilsidesatte hensynet til sproglig korrekthed, er der tilsyneladende sket et paradigmeskifte, således at de i dag møder op med en større ulyst til at tale- med mindre de ved, at de anvender sproget korrekt. Perfekthedskulturen er et udbredt fænomen blandt de unge. Kan denne kultur vendes til en positiv drivkraft i stedet.

Hvilke læringsformer kan tilgodese denne nye elevtype bedst? Hvordan kan man skaffe hver elev mere taletid og dermed større selvtillid ift. at anvende sproget?

Cooperative Learning og brug af de digitale medier er nogle ad flere veje frem, men koster tid, og hvordan måler man/ sikrer læreren sig den sproglige korrekthed?

Hvordan skal progressionen forløbe i løbet af 1g/2g/3g, så vi hurtigt kommer til "den gode litteratur"?

Og

Hvordan får vi anvendt sproget mere 'ude i virkeligheden'?

Vores tanker skal ses som et ideoplæg til det videre arbejde.

Mvh Lone Schütt og Helle Daustrand, Odder Gymnasium