om OG

Studie- og ordensregler

Det overordnede formål med studie- og ordensreglerne er at sikre et godt og trygt studie- og arbejdsmiljø for elever og personale på skolen.

Almindelige regler for god opførsel gælder naturligvis på skolen: Man respekterer og tager hensyn til hinanden, benytter et sobert sprog og behandler bygninger og inventar ordentligt.

Uden for skolen gælder studie- og ordensreglerne også, når en aktivitet har tilknytning til skolen, eller når elever indgår i sammenhænge, som kan identificere dem med skolen.

Eleven har i øvrigt et selvstændigt ansvar for egne handlinger og er omfattet af de almindelige regler om erstatning.


A-Z

Herunder følger de overordnede studie- og ordensregler. Konkrete anvisninger af forskellig praktisk art er formuleret i menupunktet A-Z.


Elever har pligt til aktiv deltagelse i undervisningen, hvilket omfatter følgende:

•  rettidigt fremmøde til undervisningen. Ved forlagt undervisning så som selvstændigt arbejde og virtuelt arbejde, der er planlagt som en del af undervisningen, angiver faglæreren, hvilke betingelser der gælder for opfyldelse af mødepligten
•  rettidig aflevering af kvalitativt og kvantitativt acceptable skriftlige opgaver. Heri indgår, at opgaven skal være resultat af selvstændigt arbejde
•  deltagelse i terminsprøver, årsprøver og lignende
•  deltagelse i ekskursioner og anden forlagt undervisning

I særlige tilfælde kan rektor efter konkret vurdering fritage elever for (dele af) undervisningen, som eleven ikke kan deltage i.

Ved langvarig sygdom, fritagelse for undervisningen eller fravær ved terminsprøver, årsprøver eller eksamen vil eleven normalt blive afkrævet en lægeerklæring. Eleven afholder eventuelle udgifter til dette.

Al forsømmelse, herunder manglende aflevering af skriftlige opgaver, registreres uanset årsag.

I forbindelse med fravær skal eleven altid give besked til skolen i overensstemmelse med fremgangsmåden beskrevet under F i menupunktet A-Z. Skriftlige opgaver, som er afskrift eller i øvrigt vurderes som snyd, tælles normalt ikke med som afleveret.

Oversigt over den enkelte elevs samlede fravær gøres løbende tilgængeligt for eleven i Lectio.

Hvis skolens ledelse skønner, at en elev tilsidesætter skolens regler for almindelig orden og samvær eller pligten til at deltage aktivt i undervisningen, vil der normalt blive givet en mundtlig advarsel, og ved efterfølgende uændret adfærd en skriftlig advarsel. Den skriftlige advarsel gives til eleven og sendes til forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er under 18 år.

Hvis eleven fortsat ikke ændrer adfærd, foretager rektor et individuelt skøn afhængig af overtrædelsens omfang og karakter, hvor der ved mangelfuld aktiv deltagelse også indgår fx årsager til fravær og elevens muligheder for at indhente det forsømte.

Afhængig af dette skøn kan rektor vælge at:
•  udelukke eleven fra konkrete arrangementer eller aktiviteter
•  udelukke eleven midlertidigt fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær
•  henvise eleven til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år. Eleven orienteres herom senest ved offentliggørelsen af planen for prøvernes afholdelse. Der gives ikke årskarakterer, og givne årskarakterer, hvor disse gives, bortfalder
•  fratage eleven retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis skolens ledelse træffer beslutning om, at den pågældende kan deltage i undervisningen på ny
•  bortvise eleven.

I særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan sanktionerne iværksættes uden forudgående advarsel.
Normalt bortfalder advarsler ved nyt skoleårs begyndelse ligesom fraværsregistreringen nulstilles.

Hvis en elev ikke opfylder kravene til aktiv deltagelse, anses pågældende kun for studieaktiv, hvis skolen skønner, at eleven kan indhente det forsømte. Vurderer skolen, at dette ikke er tilfældet, bortfalder elevens ret til SU. I tilfælde af fødsel, sygdom og andre særlige forhold er der dog mulighed for at få dispensation fra kravet om studieaktivitet.

Oprykning til næste klassetrin sker automatisk, hvis en elev har mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne ved skoleårets afslutning (herunder standpunktskarakterer og prøvekarakterer). 
Har eleven under 2,0 i gennemsnit, foretages en nærmere vurdering af, om den pågældende elev anses for at have fået tilstrækkeligt udbytte af undervisningen, og om eleven vurderes til at kunne gennemføre det følgende skoleår på normeret tid med et vægtet gennemsnit på mindst 2,0. 
I denne vurdering indgår fx elevens manglende aflevering af opgaver, omfanget af fravær og eventuelle årsager hertil.

Der kan indgives skriftlig klage over ledelsens afgørelse med hensyn til sanktioner i forbindelse med studie- eller ordensreglerne eller oprykning. Fristen for at klage er 2 uger. 

Der klages til undervisningsministeriet via rektor, som vedlægger en udtalelse. 
Denne udtalelse kan klageren kommentere inden for 1 uge.