Mål og handling

Dannelse og livsduelighed - en helhed

Formålet med at gå i gymnasiet er først og fremmest at lære noget. Det betyder tilegnelse af viden og metoder i de enkelte fag og at lære, hvordan man lærer - både i skolen, i fremtiden og i tilværelsen som sådan. De tre dele er afgørende i et samfund, hvor læring er en livslang proces og en integreret del af livet.

På Odder Gymnasium rummer undervisningen på én gang faglighed og udvikling af dannelse og studiekompetencer. Helheden skal understøtte den enkelte elevs motivation og lærelyst og danne grundlag for, at undervisningen får både et personligt og socialt sigte. 

På Odder Gymnasium består denne helhed af:

Faglig dannelse – vidensdannelse
Vidensdannelse er en stadig dynamik mellem at opnå viden i det enkelte fag og sammen med andre fag at anvende viden i forskellige sammenhænge. Det overordnede formål er at knytte meningsfuld forståelse mellem fortid, nutid og fremtid og på den baggrund kunne anvende sin viden i nye sammenhænge. Anvendt viden - indlejret viden - er helt central i vidensdannelse og udgør en stærk kompetence, der både kvalificerer til studier, arbejde og tilværelsen.

Karakterdannelse – identitetsdannelse - personlig dannelse
På det individuelle plan er det vigtigt at være nysgerrig. At have lyst til at lære mere. Eleverne udvikler personlig myndighed og identitet gennem arbejdet med fagene.

Eleverne lærer at arbejde vedholdende og målrettet og reflektere over egen indsats både som individ og i fællesskab med andre. For læring tager tid og kræver fordybelse. Eleverne trænes i at udnytte fordelene ved de digitale medier og samtidig undgå faldgruberne, dvs. digital dannelse.

I hverdagen forventes det, at eleverne lytter respektfuldt til andre og deltager konstruktivt og positivt i samtaler og diskussioner med blik for både den enkelte og fællesskabet. Undervisningen bygger på et samarbejde mellem elever og lærere, hvor alle bidrager.

Social dannelse - interpersonel dannelse
Alle elever får mulighed for at anvende deres færdigheder og kompetencer i praksisfællesskaber med andre - enten indenfor det enkelte fag, eller hvor flere fag arbejder sammen. Det kan være i fællesskaber med andre elever fra klassen, elever fra andre klassetrin, andre studieretninger eller elever fra andre skoler i Danmark eller Europa.

I særlige studieperioder er der mulighed for at arbejde kreativt og innovativt med friere rammer, så eleverne udvikler helhedsforståelse. Alle trænes i samarbejde, ansvarlighed og det at kunne bidrage med og modtage viden og hjælp i arbejdsprocessen.

Borger og verdensborger - helhedsdannelse
Odder Gymnasium udvikler tænksomme elever. Gennem perspektiverende undervisning udvikler vi elever med civil handlekraft og evne til kritisk stillingtagen.

Både det lokale og globale samfund stiller krav om uddannelse af mennesker, der kan tænke nyt og alment gennem kritisk og etisk refleksion. Eleverne trænes i udsyn og helhedssyn ved at identificere relevante problemstillinger og arbejde fra problem til løsning.