Mål og handling

A. Motivation og læring

I samarbejde med projektleder An

I) Handleplan- forsøgsklasse
Elevernes og lærernes motivation er en afgørende forudsætning for et velfungerende læringsmiljø. Blandt eleverne kan vi konstatere en bevægelse hen imod en performancekultur og væk fra en læringskultur. Altså, at der i højere grad lægges vægt på undervisningens resultater/karakterer i snæver forstand (output) fremfor en mere langsigtet anvendelse (outcome). Derudover iagttages en tendens til, at stor faglig spredning i en klasse kan svække motivationen, og derfor er undervisningsdifferentiering også på spil i denne sammenhæng.

Gruppen skal konkret arbejde med en 1.g forsøgsklasse med start fra august og skal fremkomme med ideer og løsningsforslag, som fremmer læringskultur og det mere langsigtede dannelsesaspekt ift. nedenstående indsatsområder:

A) Øget fokus på motivation og lærelyst:
   ᵒ Mere fokus på læring frem for karakterer
   ᵒ Nye elevtyper og didaktik
   ᵒ Fokus på fravær og frafald
   ᵒ Opstilling af tydelige læringsmål i dagligdagen
   ᵒ Skriftlig / mundtlig feedback på præstationer og skriftlige opgaver
   ᵒ Mere formativ evaluering

B) Tilrettelæggelse af undervisningen – next practice
   ᵒ Undervisningsdifferentiering
   ᵒ Flerlærerordninger
   ᵒ Udvikling af gruppearbejde. Klare mål og forventninger + opsamling
   ᵒ Sammentænkning af det fysiske, det sociale og det pædagogiske rum
   ᵒ Organiseret videndeling
   ᵒ Større fleksibilitet i undervisningslokaler herunder afprøvning af nye læringsrum ift VitaPark
   ᵒ Afprøvning af nye tilrettelæggelsesformer i AT, hvor innovation som mind-set er i centrum

Der udvikles undervisningseksempler, der understøtter motivation og har skærpet fokus på læringskultur. Der gennemføres evaluering i december og maj i skoleåret 2014-15 mhp videndeling.

II) Handleplan
Gruppen skal fremkomme med ideer og planer for, hvordan vi kan møde eleverne dér hvor de er,og løfte den enkelte elev mest muligt i grundforløbet og senere i studieretningen. Udgangspunktet er, at vi har et tæt samarbejde med de afleverende grundskoler, så vi kender indgangsniveauet, som vi skal bygge videre på.

Hvordan vi letter overgangen fra grundskolen - afprøvning af konkrete tiltag og evaluering heraf?
Hvordan håndterer vi i praksis - pædagogisk og didaktisk - elevernes forskellighed?  Eksempler på undervisning, der tilgodeser dette aspekt.
Hvordan udvikler vi studieretningernes særlige profil? Eksempler på studieretningsidentitet.
Hvordan udvikler vi nye lærerroller, som understøtter og udfordrer elevernes motivation og lærelyst? - eksempelvis projektstyringsskompetence i forbindelse med innovation.
Hvordan udvikler vi lærernes samarbejds- og lederkompetence ift. at deltage i og lede praksisfællesskaber med andre lærere - og hvordan gives der rum hertil?