Mål og handling

Kvalitetsgrupper

Forandring – forankring

Den kommende periode 2014-15 vil være karakteriseret ved, at de forandringer, som skolens deltagelse i skoleudviklings- og forsøgsprojekter har udviklet, nu skal forankres i vores daglige praksis og undervisning. Eksempelvis skal arbejdet med skolens fælles kompetenceudviklingsportal videreføres og gradvist implementeres, så der er en rød tråd med tydelig progression gennem de tre gymnasieår. På samme måde med vores Ny Nordisk Skole, IKT-dannelsesprojekt, AT Innovation og Internationaliseringsprojekt for fremmedsprog. Disse udviklingsgrupper vil i det kommende år have fokus på anvendelse og forankring i undervisningen.


Ny målsætning

I efteråret 2013 har vi på pædagogisk dag og på PR-møde drøftet skolens nye målsætning, og hvordan vi i fællesskab bidrager til, at eleverne oplever en helhed og udvikler sig mest muligt. Helheden i undervisningen er på én gang faglighed og udvikling af moderne dannelse og studiekompetence, hvor der bygges på motivation og lærelyst med både et personligt og et socialt sigte. Samtidig med at vi udvikler ny praksis på baggrund af vores indhøstede erfaringer fra de tidligere kvalitetsgrupper og udviklingsprojekter, så skal vi i den kommende periode videreudvikle undervisningen. Dvs. fra den enkelte lærers best practice til next practice, så den nye målsætning understøttes bedst muligt. Undervejs er der erfaringsudveksling.

 

Indsatsområder, handleplaner og kvalitetsgrupper 2014-2015

For at understøtte skolens målsætning og lærernes next practice videreføres/nedsættes der fra 2014 -15 et antal kvalitetsgrupper, hvis opgave det er at arbejde målrettet i forhold til skolens målsætning og de afledte indsatsområder. Kvalitetsgrupperne omsætter målsætning og indsatsområder til praksis i forhold til de handleplaner, der er beskrevet for hver gruppe. 

 

Kvalitetsgruppernes opgave er at erhverve sig viden om og udvikle ny undervisningspraksis. Viden, afprøvning, evaluering/dokumentation og videndeling vil være et gennemgående mønster for gruppernes arbejde.

 

Videndeling og erfaringsudveksling via: Pædagogisk-didaktisk platform for lærere

For at vi kan videndele og forankre arbejdsgruppernes indhøstede viden i den fremtidige undervisningspraksis, skal vi have en platform, hvor dette kan ske. Vi vil i løbet af næste skoleår forsøgsvis etablere Pædagogisk-didaktisk platform for lærere; én til to eftermiddage pr semester, hvor lærerne kan udveksle praksiserfaringer med hinanden.