Virtuel Undervisning

Rammer omkring vores virtuelle undervisning

For lærere:

 • Virtuelle lektioner kan afholdes som synkron eller asynkron undervisning. Det skal fremgå af noten i Lectio, hvordan den konkret lektion afholdes
 • Odder Gymnasium benytter Google Meet, som fælles platform for virtuel videoundervisning. Hvis eleverne skal deltage i et Google Meet, skal du kopiere linket til mødet og lægge det i noterne til lektionen i Lectio
 • Der skal føres fravær i alle virtuelle lektioner. Specielt under asynkron undervisning kan dette være besværligt. Forsøg at tage højde for dette i din planlægning af de enkelte lektioner - man kan f.eks. lade eleverne skrive noget kort i "elevfeedback" på Lectio, el.lign.
  Kravet om fraværsregistrering må ikke føre til omfattende produktkrav til eleverne (og dermed omfattende læsearbejde til lærerne)
 • Det skal være tydeligt for eleverne, hvordan og hvornår der gives feedback på deres arbejde
 • Det skal fremgå tydeligt i Lectio, hvad der er lektie, og hvad der er materiale, som skal bruges i lektionen
 • Til sidst skal det været tydeligt, hvad der skal være nået ved lektionens slutning. Forsøg at undgå formuleringer som "I når det, I når".

 

For eleverne:

Som kan ses på skolens hjemmeside (se her) forventes det af eleverne at:

 • Eleverne tjekker lectio løbende i løbet af skoledagen
 • Eleverne skal have kamera tændt og mikrofon slukket som udgangspunkt på Meet
 • Eleverne skal være klar til at modtage undervisning når skoledagen starter. De skal sidde ved en arbejdsplads, have spist morgenmad, være påklædte...

 

Ved længerevarende virtuel undervisning:

 • I tilfælde af længerevarende virtuel undervisning evalueres elevernes udbytte af undervisningen løbende i de enkelte fag - enten klassevist eller i mindre grupper
 • Studieretningsledere skal i tilfælde af længerevarende virtuel undervisning evaluere elevernes trivsel i studietimer eller ved samtaler i mindre grupper. Kontoret kan hjælpe med at finde plads til dette.

Didaktiske overvejelser

Det virtuelle klasserum stiller andre krav til tilrettelæggelsen end det fysiske. Man kan derfor ikke uden videre mime det fysiske klasserum i virtuel form. Erfaringsmæssigt er der flg. overordnede gode råd at give i forhold til virtuel undervisning:

Sekvensering: Det er en god idé at tilrettelægge en virtuel lektion med enkle, klart definerede aktiviteter. Omstilling mellem sekvenser er mere bøvlet end i det fysiske klasserum og tager længere tid, og så virker mange sekvenser desuden stressende på eleverne. 2-4 sekvenser pr. lektion er erfaringsmæssigt bedst. 

Variation: En virtuel skoledag indeholder ikke de naturlige pauser og brud, som en almindelig skoledag har. Derfor er det vigtigt at variere undervisningen - både i det enkelte fag, og i løbet af elevens skoledag. Dette opnås nemmest ved, at den enkelte lærer forsøger at variere mellem synkron og asynkron undervisning samt indlægger aktiviteter, der aktiverer eleverne væk fra skærmen. Specielt ved længere forløb med virtuel undervisning er det desuden vigtigt at give tid til andre indslag end de faglige.
Snak gerne med eleverne om, hvad de har brug for.