Studieretnings- og grundforløbsledereleder

Funktion

Funktion

Studieretnings- og grundforløbsledere er to lærere, hvoraf den ene er kontaktperson. I 3g har den lærer, der ikke er kontaktperson, primært til opgave at bistå kontaktpersonen ved SR-optaktsdage, gallafest, sidste skoledag og dimission.
Studieretnings- og grundforløbsledere udpeges i forbindelse med tilrettelæggelse af lærernes opgaveportefølje.

Til hver klasse er der knyttet en studievejleder, som tager sig af de elever, der har særlige personlige forhold eller helt særlige behov.

Studieretningslederne starter efter grundforløbet og fortsætter så vidt muligt i studieretningsklassen af hensyn til kontinuiteten.

Særligt for GF - lederne

Ansvarlig for 1.skoledag samt afvikling af 1g introduktion, herunder 1.g introdøgn

Præsenterer eleverne for den skolekultur, der er på OG, samt de forventninger vi har til gymnasieelever om bl.a. aktiv deltagelse i timerne, samarbejde, forberedelse og aflevering til tiden, digital dannelse, osv.

Planlægger og koordinerer opgaver i forbindelse med 1.g forældremøde

GF lederne holder sammen med STV et statusmøde, hvor der videndeles om klassens sociale miljø og hvordan holdet fungerer ift faste pladser og grupper. Også viden om enkeltelever inddrages. GF lederne kommunikeres fremadrettet strategi til holdets lærere.

Ansvarsområde

Studieretnings- og grundforløbslederne (SR- & GF-ledere) har ansvar for at koordinere arbejdet i grundforløb (GF-ledere) og studieretningsklasser (SR), så der skabes sammenhæng og progression gennem de tre gymnasieår. GF og SR sørger for at der er overensstemmelse med uddannelsens formål, jf. Lov om de gymnasiale uddannelser §1 og § 5, og skolens overordnede værdigrundlag, målsætning og studie- og ordensregler – se skolens hjemmeside:  <link om-og>

www.odder-gym.dk/om-og/om-og/

Studieretnings- og grundforløbslederne er en selvkørende enhed for hver SR-klasse og GF hold, hvorfor selvledelse er et nøgleord, jvf skolens organisationsplan. Studieretningslederne/GF lederne spiller en central rolle i skolens organisation og i sammenhængskraften på skolen. I tråd hermed fungerer SR-lederne/GF - lederne som oversættere mellem undervisningen, eleverne og skolens værdier og mål for at sikre, at der arbejdes mod de fælles mål.

SR-lederne og GF-lederne indgår i et forpligtende, professionelt samarbejde med det ansvar, der heraf følger i forhold til kolleger og elever.

Fokus er rettet mod realiseringen af studieretningsgymnasiet, hvor der for hver studieretning udvikles en særlig profil i tråd med skolens overordnede rammer. Studieretningslederne udvikler således egen praksis, som gøres til genstand for evaluering og selvrefleksion.

SR – GF - ledere har opgaveansvar for planlægnings- og koordinationsopgaver med relation til kollegerne, men har ikke decideret personaleansvar.

Særligt for kontaktpersonerne: 

Ud over de opgaver, der er beskrevet for studieretningsledere, deltager kontaktpersonerne (den ene af de to studieretningslærere) i årgangsbaserede dialogmøder med ledelsen. Desuden er kontaktpersonen løbende bindeled til studievejlederne og læsevejleder.

 

 

 

Klasseteam
Klasseteam

Klasseteam

Klasseteammøder er for klassens lærere samt evt. STV og læsevejleder. Placering fremgår af Lectio.

Særligt for lærere med blandede hold:

De lærere, der har blandede hold, deltager i almindelighed som minimum i det klasseteammøde, hvor flertallet af deres elever kommer fra – til andre klasseteammøder kommunikerer holdlæreren pr mail til studieretningens kontaktperson, hvis der er forhold omkring elever, som læreren ønsker inddraget og drøftet på klassemødet. I særlige tilfælde kan samtlige lærere i en klasse indkaldes til møde. I sådanne tilfælde møder også lærere med blandede hold.

Opstartsmøde: 

Der afholdes et møde med klasseteamet i starten af skoleåret, hvor klassens lærere fremadrettet planlægger og koordinerer elevernes kompetenceudvikling for det kommende semester. Studieplanen anvendes som dét centrale fremadrettede planlægningsværktøj, og her beskrives hvilke delmål, der i særlig grad arbejdes med i den enkelte studieretningsklasse. Fokus er på såvel stærke som svage elever, og efter behov aftales det, at enkeltelever får tilknyttet en læringsvejleder/én af klassens lærere, som giver individuel/gruppevejledning i, hvordan delmålene nås.

Desuden planlægges og tilrettelægges:   

  • flerfaglige forløb samt særlige tiltag for studieretningen under hensyntagen til studieretningens særlige profil og skolens dannelsesgrundlag
  • Større skriftlige opgaver og evalueringer koordineres, så eleverne får en nogenlunde jævn arbejdsbelastning

Læs mere om Rammer for klasseteam HER 

Karaktermøde:

I forbindelse med karaktergivning afholdes klasseteammøde, hvor der udveksles erfaringer med klassens og enkeltelevers læring, og der tages udgangspunkt i lærernes undervisningsevaluering, altså summativ evaluering. Ved mødet aftales hvilken formativ evaluering af læring og læringsmiljø, der skal tilgå klassen via studieretningslederne samt enkeltelever evt via læringsvejleder.

GF-ledere og SR-lederes rolle i forhold til klasseteammøder:

Studieretningslederne (SR) tilrettelægger møderne og fungerer som mødeledere og referenter. I bilag 1 findes skabelon til dagsordener, og forud for hvert klasseteammøde udsender ledelsen ”spor”, som bl.a kan indeholde aktuelle emner.

Dialogmøder: 

Dialogmøder er mellem ledelsen, STV og studieretningens kontaktperson og de afholdes for en årgang ad gangen: 1.g- 2.g- og 3.g.- møder.     

SR-lederne forbereder det todelte dialogmøde med skolens ledelse forud for karaktergivning. På mødet drøftes de aktuelle planer for studieretningsklasserne, hvilke mål har man, og hvor langt er man nået i opfyldelsen heraf; studieplanen inddrages. Desuden erfaringsudveksling mellem klasserne.

På baggrund af klasseteammødet sammenfatter studieretningslederne desuden klassens generelle læringsstatus samt udarbejder en oversigt over de elever, der er særligt udsatte og derfor kræver en speciel indsats fra klassens lærere eller mere fagprofessionel hjælp fra studievejleder, læsevejleder eller andre fagpersoner.

Møderne er todelte: 

Første del: fælles for alle årgangens klasser, eksempelvis alle 1.g klassers kontaktpersoner, og her drøftes de aktuelle planer for studieretningsklasserne, hvilke mål har man, og hvor langt er man nået i opfyldelsen heraf; studieplanen inddrages. Desuden erfaringsudveksling og videndeling mellem klasserne.

Anden del: her deltager foruden ledelsen studieretningens kontaktperson, studievejlederne og læsevejleder i 1.g - møderne. Møderne foregår klassevis, hvor fokus er på konklusioner fra klasseteammødet vedrørende enkeltelever, som drøftes og konkrete handleplaner iværksættes eksempelvis med henvisning til studievejledning og evt. læsevejleder, læringsvejleder eller andre fagpersoner.

Mødet er tilrettelagt af skolens ledelse i forbindelse med karaktergivning og fremgår af Lectio.

 

Rammer
Rammer

Rammer

Særligt for 1g 

For 1.g indtænkes ligeledes gymnasiereformens 4 gennemgående søjler – jvf § 19 i Lov om de gymnasiale uddannelser: 

  • ”fagenes anvendelse, der modner deres evne til at reflektere over egne muligheder og at træffe valg om egen fremtid i et studie-/karriereperspektiv og et personligt perspektiv”                                             
  • ”forløb og faglige aktiviteter, hvor der arbejdes målrettet med at udvikle elevernes evne til at arbejde kreativt og innovativt i fagene.                                                                                                          
  • ”målrettet arbejde med sprog og kulturforståelse i undervisningen. Det skal gøre eleverne dygtigere til at anvende sprog og give dem indsigt i globale problemstillinger.”                                                       
  • ” Eleverne skal opnå digitale kompetencer, så de lærer at anlægge et kritisk blik på digitale medier og at indgå i digitale fællesskaber.”


I praksis

I samråd med klasseteamet fordeler studieretningslederne puljens midler.
JP kontaktes i forhold til regnskab og LN/LL i forhold til timeforbrug/ændringer i Lectio. 

Spørgsmål Spørgsmål

Andre funktioner