Lærer

Funktion

Funktion

Ud over varetagelsen af undervisning af eleverne og afholdelse af eksamen ifølge UVM fastsatte læreplaner og vejledninger, arbejder lærerne på OG ud fra en fælles skolekultur, som er beskrevet i skolens dannelsesgrundlag og mål, ordensregler og kvalitetssystem – læs mere HER.

Samarbejde med elever
Samarbejde med elever

Samarbejde med eleverne

Lærerens opgave i samarbejdet med eleven er følgende: 

 

 • At fungere både som professionel lærer og ansvarlig voksen for eleverne, dvs anvendelse af faglig- relationel og ledelseskompetencer i den daglige undervisning. Herunder tydelighed i forhold til de krav og forventninger, der er til eleven, i forhold til den uddannelse og dannelse, som skolen tilbyder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 • At medvirke til at skabe en deltagerkultur i klassen, der befordrer læring og trivsel i overensstemmelse med skolens mål, værdigrundlag og ordensregler.                                                                                                                                                                                                                                         
 • At være i dialog med eleverne om trivsel og læring gennem løbende undervisnings-evaluering og summative og formative faglige evalueringer. At gøre evalueringsresultater til genstand for refleksion med henblik på at udvikle undervisningens kvalitet og styrke eleverne kompetenceudvikling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 • At anvende resultaterne fra elevtrivselsundersøgelser med henblik på at skabe motivation og variation i undervisningen og at etablere elevmedbestemmelse fx i forhold til arbejdsformer                                                                                                                                                                                         
 • At opstille klare delmål for undervisningen, som danner grundlag for formativ evaluering og vejledning af eleven.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

At evaluere og vejlede elevernes skriftlige arbejde, således at evalueringen og feedback af den forrige opgave normalt kan indgå i vejledningen og udarbejdelsen af den næste.                                                                                                                                                                                                                              

Kun i 1g:                                                                                                                      

 • Introduktion til gode studievaner i faget, herunder digital dannelse, notatteknik, lektieforberedelse samt øvrige forventninger til eleven.                                                                                                         
 • Etablering af god trivsel på GF- hold med bl.a faste pladser og hold

 

Lectio

 • At indskrive fremadrettet studieplan mindst ét semester frem: skriftligt arbejde, forløb, arbejds- og evalueringsformer, placeres under hensyntagen til fagenes indbyrdes sammenhæng og progression.                                                                                                                                                           
 • At indskrive lektier i Lectio, som anføres på den dag, hvor lektien skal læses til. Normalt lægges næste lektie ind i slutningen af den afholdte lektion, så eleverne kan planlægge tidsforbrug til lektielæsning.                                                                                                                                                         
 • At indskrive større samarbejdsprojekter med andre lærere i studieplanen.

 

Læringsvejleder

 

I forsøgsklasserne har eleverne en læringsvejleder blandt klassernes lærere. I de øvrige klasser kan det ved klasseteammøderne aftales at enkeltelever/grupper tildeles en læringsvejleder/én af klassens lærere. 

 

 

Almen lærermentor (udpeges i enkelttilfælde af ledelsen)

 

Skal støtte eleven i praktiske problemstillinger, eksempelvis at hjælpe eleven med at få skabt struktur i hverdagen, lige fra at stå op om morgenen, møde til tiden, lave lektieplaner og følge op herpå – efter nærmere aftale med ledelse og STV.

Samarbejde med kolleger
Samarbejde med kolleger

Samarbejde med kolleger

Opgaverne for den enkelte lærer er følgende: 

 

 • At samarbejde med kolleger i klasseteam og faggrupper og indgå i fælles projekter vedr. tilrettelæggelsen og forberedelsen af undervisningen. Herunder deltagelse i klasseteammøder og faggruppemøder.                                                                                                                             
 • I samarbejde med kolleger medvirke ved udvikling af (nye) læringsrum, som sikrer eleverne det bedst mulige udbytte og trivsel.                                                                                                                 
 • At bidrage ved klasseteammøder med henblik på koordinering, evaluering og erfaringsudveksling.
MUS
MUS

MUS

MUS har fokus på medarbejderens udvikling og afholdes mellem den enkelte lærer en ledelsesrepræsentant. MUS afholdes hvert andet år og kort tid efter at der har været afholdt FS i et af lærerens fag; læreren vælger selv i forlængelse af hvilket fag, der afholdes MUS. Temaer fra FS vil udgøre en delmængde af MUS, så der er en rød tråd mellem de to samtaler. Samtalen er både om indsats som individ og i fællesskaber/netværk med andre lærere, om samarbejde og kompetence-udvikling i forhold til skolens mål.

Læreren modtager invitation til MUS fra ledelsen. Under samtalen gøres der status og der planlægges for fremtiden.

Ud over MUS deltager lærerne hvert tredje år i medarbejdertrivselsundersøgelse, MTU og herunder APV, som udtrykker både den enkeltes og skolens generelle trivselstermometer. Resultaterne fra MTU inddrages typisk i de efterfølgende indsatsområder for skolen. 

Overordnet skal samtalen medvirke til at fremme arbejdsglæde og samarbejde, trivsel og effektivitet  på skolen. Hovedvægten i MUS lægges på at fremme dialogen om de gode arbejdsoplevelser, for at skabe en fælles forståelse af, hvad der skaber dem, og hvordan erfaringerne kan overføres til andre arbejdssituationer.
MUS er således en grundig samtale om de kommende års udvikling, udfordringer og jobvaretagelse, som har til formål at ledelsen og medarbejderen får direkte kendskab til hinandens ønsker, forventninger og kritikpunkter. Det er yderligere hensigten med samtalerne, at de skal fremme, at både arbejde, samarbejde med kolleger og ledelse giver mening og at det er gennemskueligt, hvad der forventes af alle.

Se mere her fx skema til samtale.