naturgeografi

Naturgeografi på OG

Naturgeografi på OG

Hvorfor er der ikke jordskælv i Danmark? Hvad bliver konsekvenserne af den globale opvarmning? Hvordan kan vi erstatte de fossile energikilder? Kan vi brødføde den voksende verdensbefolkning?

Dette er nogle spørgsmål vi beskæftiger os med i naturgeografi, og som faget kan hjælpe dig med at finde svar på. Naturgeografi omhandler naturprocesser og naturforhold på Jorden, dvs. du vil gennem undervisningen få en grundlæggende forståelse for både jordsystemet som helhed, og enkelte delprocesser og hvordan disse påvirker hinanden.

I praksis betyder det, at du lærer at analysere globale og regionale mønstre og forskelligheder, samt deres betydning for menneskets livsvilkår, fx hvorfor der er tørke nogle steder, eller hvorfor nogle lande har adgang til værdifulde naturressourcer. Ved hjælp af aktuelle eksempler (cases) ser vi på, hvordan mennesket tilpasser sig de naturgivne forhold forskellige steder på Jorden, og hvordan vi udnytter, regulerer, ændrer og forvalter natur og omverden.

Naturgeografi er del af den naturvidenskabelige faggruppe, dvs. praktiske øvelser og direkte observationer i naturen (feltarbejde) er en integreret del af undervisningen. Gennem faget får du både viden, indsigt og metodiske redskaber du kan bygge videre på i studie og beskæftigelse, og du bliver klædt på til at forholde dig til den aktuelle samfundsdebat om geofaglige emner, såsom klimaændringer, naturkatastrofer, bæredygtighed m.m.

Naturgeografi optræder på OG som fællesfag i visse studieretninger (på C-niveau), men findes også som valgfag på B-niveau.

Læs mere
Læs mere

Læs mere på fagets