om eksamen

Generelt om eksamen

Der gælder på visse punkter forskellige regler for de nuværende 3g-elever (dvs. elever startet i 2016) i forhold til 1g/2g-eleverne (startet 2017 eller senere). Det vil fremgå i teksten.

Prøve- og eksamensperiode og prøvetidspunkter:
På Odder Gymnasium afholdes eksamen i sommerterminen (maj-juni) efter 1g, 2g og 3g. Desuden afholdes evt. sygeeksamen i august, og der skrives studieretningsprojekt (eksamensopgave) i 3g (nuværende 3g: i november-december, fremover: marts-april). Der ligger desuden medtællende prøver i 1g efteråret, typisk i oktober.
Odder Gymnasium har ingen eksaminer i vinterterminen (december-januar).

Antal prøver og udtræk af prøvefag:
Studentereksamen er en samlet eksamen, som omfatter et antal prøver, herunder et studieretningsprojekt (SRP). For nuværende 3g-elever i alt mindst 9 prøver (inkl. SRP), for nuværende 1g/2g i alt mindst 10 prøver.

Studentereksamen kan omfatte prøver i alle fag på uddannelsen, for 1g/2g-eleverne også i idræt på C-niveau. Prøverne kan være tværfaglige. 
Undervisningsministeren fastsætter hvert år, i hvilke fag den enkelte elev skal aflægge prøve. Rektor gør hvert år - ved offentliggørelse af eksamen i maj - eleverne bekendt med, i hvilke fag der skal aflægges prøve. Eksamensplanen ligger i Lectio og justeres løbende i eksamensterminen.

Betingelser for deltagelse i prøve:
En elev kan aflægge prøve i et fag, når eleven har fulgt undervisningen i faget i det pågældende skoleår. En elev som følger eller vil følge et fag på et højere niveau, kan ikke aflægge prøve i faget på det lavere niveau. 
I forløbet Almen Studieforberedelse for nuværende 3g-elever er deltagelse i den (obligatoriske) mundtlige eksamen betinget af en rettidig aflevering af synopsis.

Der gælder følgende regler for deltagelse i prøver:

Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde (§9):
En eksaminand, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller anden uforudseelig grund, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt.
Stk. 2. Institutionen kan bestemme, at sygeprøve gennemføres ved forlængelse af allerede fastsatte afleveringsfrister for projektopgaver og andre opgaver, der forudsætter afleveringsfrister.

Sygeeksaminer til sædvanlig skriftlig eller mundtlig eksamen ligger typisk i august.

Hjælpemidler (§15):
Under prøverne er anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske, tilladt, jf. dog stk. 2, medmindre der i reglerne for den enkelte uddannelse er fastsat begrænsninger. Stk. 2. Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder.

Stk. 2 gælder kun nuværende 3g-elever. For 1g/2g-elever er adgangen kun tilladt, hvis der er tale om materiale fra Undervisningsbeskrivelsen, som ikke har kunnet downloades på forhånd.

Faglæreren orienterer om evt. begrænsninger. Typisk er al form for kommunikation med omverdenen forbudt (undtagen ved forberedelse i et eller flere døgn).

Afvikling af prøve (§16):
En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.
Stk. 2. Prøven afvikles inden for den i læreplanen fastsatte tidsramme. En eventuel forberedelsestid indeholder tid til udlevering af opgave og materiale. Eksaminationstiden ved en prøve med mundtlig besvarelse indeholder tid til votering og karakterfastsættelse

At komme for sent eller udeblive (§ 17):
En eksaminand, der udebliver fra eller kommer for sent til en prøve, har ikke krav på at aflægge prøven.
Stk. 2. Hvis det anses for udelukket, at en eksaminand, der kommer for sent til en skriftlig prøve, kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og hvis institutionen skønner, at forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed, kan eksaminanden få lov til at deltage i prøven. Prøvetiden forlænges ikke. Institutionen kan i særlige tilfælde beslutte, at prøvetiden forlænges.
Stk. 3. Hvis institutionen skønner, at udeblivelsen eller forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan eksaminanden få tilbud om at aflægge prøve på et senere tidspunkt.

Særlige prøvevilkår (§19):
Institutionen træffer afgørelse om tilbud af særlige prøvevilkår til eksaminander med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller med andre tilsvarende specifikke vanskeligheder, når dette er nødvendigt for at ligestille disse eksaminander med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau.

Snyd / at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp (§20):
Besvarelsen skal være eksaminandens egen og selvstændige besvarelse, medmindre andet fremgår af reglerne for den enkelte uddannelse. En eksaminand, der under en prøve skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises af institutionen fra den pågældende prøve.
Stk. 2. Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, jf. stk. 1, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller har anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, indberettes dette til institutionen. Bliver formodningen bekræftet, og handlingen har fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen, skal institutionen bortvise eksaminanden fra den pågældende prøve. Når en skriftlig opgavebesvarelse er udarbejdet af en gruppe af eksaminander, uden at den enkeltes bidrag kan konstateres, og opgavebesvarelsen indgår i bedømmelsesgrundlaget ved en efterfølgende mundtlig eksamination, har eksaminanderne et fælles ansvar for besvarelsen, og alle eksaminander i gruppen kan ved bekræftet formodning om uretmæssig hjælp bortvises fra prøven.
Stk. 3. En eksaminand, der under prøveforløbet overtræder eksamensreglerne, kan af institutionen bortvises fra prøven.
Stk. 4. Bortvisning fra en prøve efter stk. 1-3 medfører, at eventuelle karakterer bortfalder. Eksaminanden kan herefter aflægge prøven på ny. En sådan prøve afholdes i den følgende termin, hvor den pågældende prøve i forvejen afholdes, dog inden 1 år efter bortvisningen, medmindre det ved besvarelser, som nævnt i stk. 2, sidste punktum, kan godtgøres, at en eller flere af eksaminanderne i gruppen ikke kan pålægges et selvstændigt ansvar for overtrædelse af eksamensreglerne. I så fald kan institutionen træffe afgørelse om, at den eller de pågældende kan aflægge ny prøve snarest muligt.
Stk. 5. En eksaminand skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse skriftligt bekræfte, at besvarelsen er udfærdiget uden uretmæssig hjælp, jf. stk. 1 og 2.

For 1g/2g-eleverne har rektor (i stedet for at bortvise eleven) også muligheden for at tildele eksaminanden karakteren -3.

Klageprocedure og klagefrister (kap. 10):
Eksaminanden (eller ved eksaminander under 18 år: eksaminandens værge) kan indgive en individuel klage over en prøve til rektor. Dette skal ske skriftligt og senest 2 uger efter offentliggørelsen af prøvebedømmelsen.
Klagen kan omhandle eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen.

Læs yderligere om detaljerne om klageproceduren.

Regler og orienteringer

Reglerne for eksamen er fastlagt i Bekendtgørelse om prøver og eksamen

For 1g/2g-eleverne og efterfølgende gælder denne dog med undtagelse af § 15, § 20 og §§ 40-44. For disse elever gælder til gengæld Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen

Orientering om forhold ved prøver:
I god tid inden prøver og eksaminer orienteres eleverne om praktiske og proceduremæssige forhold ved eksaminer og prøver. Dette sker dels af faglærerne, dels ved skriftlig og mundtlig information fra administrationen. Orientering om forholdene ved skriftlige prøver sker typisk i marts inden årets terminsprøver, orientering om mundtlige prøver i slutningen af april eller starten af maj.