A-Z

A til Z

Her findes der svar på det meste...

A - D

Adresseændring

Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor.

Alkohol og rusmidler

Indtagelse af alkohol og rusmidler er ikke tilladt i forbindelse med aktiviteter i skolesammenhæng, ligesom det ikke er tilladt at deltage i skoleaktiviteter i alkohol- eller rusmiddel-påvirket tilstand.

Rektor kan give tilladelse til at der serveres øl og lign. til fester og cafeer i henhold til skolens procedurer om afholdelse af fester.

Beredskabsplan

Odder Gymnasium har i henhold til lov nr. 166 af 14. marts 2001 (undervisningsmiljøloven) ansvaret for uddannelsesstedet, sørge for, at uddannelsesstedet har et godt undervisningsmiljø. Undervisningen skal foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuld forsvarligt. Elever, studerende og andre deltagere i privat og offentlig undervisning, skal aktivt medvirke til og i samarbejde med ledelsen, tilvejebringe et godt undervisningsmiljø.

Se hele beredskabsplanen her.

Bibliotek

Bøger fra biblioteket (i hjørnet ved lærerværelset) kan ikke lånes med hjem.
Ved henvendelse til den relevante lærer kan de lånes til opgaveskrivning på skolen.

Billetsalg / Safeticket

Odder Gymnasium benytter Safeticket til håndtering af sine arrangementer, udleje af garderobeskabe mm.
Safeticket er et enkelt, sikkert og meget brugervenligt billetsystem.

Al kommunikation og betaling er krypteret som man kender det fra f.eks. netbanker. Du kan derfor trygt benytte Safeticket.

Ønker du at anvende safeticket, klik på oddergym.safeticket.dk
Hvis du vil læse mere, om Safeticket, klik på www.safeticket.dk

Bogdepot

Bogdepotet ligger i kælderen i administrationsfløjen.
Åbningstider er kl. 9.30 til 13.30 - udenfor åbningstiden kan henvendelse ske til kontoret.

Jannie (Si) kan altid kontaktes via mail: si@odder-gym.dk

Du SKALforsyne alle bøger med skånebind og skrive navn og klasse i dem. Navn i bøgerne er din mulighed for at få en bog tilbage, hvis du skulle glemme den på skolen.

Stregkoden i bogen ER IKKE personlig; derfor er navn vigtig !

Udlån og hjemkaldelse af bøger i løbet af skoleåret formidles af faglærerne. Ved bogafleveringen i slutningen af hvert skoleår kan du i Lectio se hvilke bøger, der skal afleveres.

Bortkommer en bog, skal du selv erstatte den. I august sendes regning ud for ikke-afleverede bøger til de elever, der blev studenter i juni.

Bogskabe / Elevskabe

Lån et bogskab på Odder Gymnasium.

På safeticket betales 125,- kr. 
Kvittering vises på kontoret, som også udleverer nøglen... kvitteringen fremvises enten udprintet eller elektronisk.

Nøglen kan benyttes i de tre år, man går på OG.
Nøglen er personlig, og skal afleveres på kontoret inden dimissionen.

Brandinstruks

Instruks i tilfælde af brand ses her.

Busser

Der kører bus fra Odder Station til Odder Gymnasium alle skoledage om morgenen.

I 2021/2022 er det følgende:

Bus nr. 100 - fra Hornslet/Aarhus
Ankommer til Odder Station kl. 7.57
Der skiftes til bus 331 til gymnasiet

Bus nr. 302 - fra Aarhus/Norsminde/Saxild
Ankommer til Odder Station kl. 7.42
Fortsætter til gymnasiet kl. 7.50

Bus nr. 306 - fra Horsens/Hundslund
Ankommer til Odder Station kl. 7.36
Der skiftes til bus 302 til gymnasiet

Bus nr. 331 - fra Skanderborg
Ankommer til Odder Station kl. 7.58
Fortsætter til gymnasiet kl. 8.03

 

 

Databehandling / Persondata

Vi respekterer fuldt ud hensigten og formålet med persondataforordringen og vi har med vores informationssikkerhedspolitik udarbejdet et overordnede rammeværktøj for skolens informationssikkerhed.

Se mere her.

E - H

Eksamen

Eksamensperiode sommer 2021: - gælder for 1g-, 2g- og 3g-elever

Onsdag den 12. maj -- Offentliggørelse af skriftlige prøver, og mundtlige prøver, der ligger før 25.maj
Onsdag den 19. maj -- Offentliggørelse af komplet eksamensplan
Torsdag den 20 maj -- Første mulige eksamensdag
Onsdag den 23. juni -- Sidste mulige eksamensdag
Torsdag den 24. juni -- Sygeprøver/eksamen for 1g- og 2g-elever
Fredag den 25. juni  -- Sidste skoledag og  god sommerferie til 1g- og 2g-elever
                                     -- Dimission for 3g-elever.

Elevrådet

Elevrådet vælges af og blandt skolens elever. Elevrådet kan afgive udtalelser til rektor, herunder i generelle sager om elevers forhold.

Elevrådet holder møde hver tirsdag i spisefrikvarteret og har repræsentanter i alle skolens faste udvalg under Pædagogisk Råd samt i skolens bestyrelse.

Elevskabe / Bogskabe

Lån et bogskab på Odder Gymnasium.

På safeticket betales 125,- kr. 
Kvittering vises på kontoret, som også udleverer nøglen... kvitteringen fremvises enten udprintet eller elektronisk.

Nøglen kan benyttes i de tre år, man går på OG.
Nøglen er personlig, og skal afleveres på kontoret inden dimissionen.

Elevstudietimer

Elevstudietimer er timer, der lægges ind i skemaet af den enkelte faglærer, hvor eleverne skal arbejde selvstændigt med et givet stof.

Timerne er tilrettelagt med begrænset eller uden lærertilstedeværelse og fokus er på, at eleverne trænes i at sætte sig ind i nyt stof eller arbejde med kendt stof og dermed opnå studiekompetence.

Elevtid

Elevtiden er den forventede tid, en gennemsnitlig elev skal bruge for at udfærdige en besvarelse af en bestemt opgave. En del af elevtiden kan være skemalagt.

Eleverne gøres i forbindelse med skriftlige opgaver bekendt med elevtiden for opgaven.

Elevudviklingssamtaler

I januar / februar afholdes samtaler, hvor elever og forældre har lejlighed til at drøfte det faglige standpunkt med lærerne.

Ferieplan 2020/2021

2020

1. skoledag efter juleferien mandag den 4. januar 2021 - VIRTUELT
Vinterferie mandag den 15 – fredag den 19. februar 2021
Terminsprøver 2g fredag den 26. februar 2021
Terminsprøver 3g mandag den 1. marts - fredag den 5. marts 2021
Påskeferie mandag den 29. marts – mandag den 5. april 2021
St. Bededag fredag den 30. april 2021
Kr. Himmelfartsdag torsdag den 13. maj 2021, samt fredag den 14. maj 2021
Pinsemandag den 24. maj 2021
Sidste skoledag KUN for 3g tirsdag den 18. maj 2021 fra kl. 12.30
Offentliggørelse af eksamensplan onsdag den 19. maj 2021 kl. 00.05
Første eksamensdag torsdag den 20. maj 2021
1. student springer ud mandag den 21. juni 2021
Sidste eksamensdag onsdag den 23. juni 2021
Sidste skoledag for 1g og 2g fredag den 25. juni 2021
Dimission for 3g fredag den 25. juni kl. 10.00 - ca. 12.00 2021

Skolestart for elever mandag den 9. august 2021
Jubilæumsfest lørdag den 2. oktober 2021 KUN for studenter fra 1986, 1990, 1996, 2001, 2006, 2011, 2016, 2019

Forældremøde

En aften i løbet af efteråret afholdes en præsentationsaften for 1g-elevernes forældre, hvor de kan se skolen og stifte bekendtskab med klassen, lærerne og fagene.

Der tilmeldes i Lectio, via elevens login.

Alle elever får en indbydelse, enten via eboks eller som papirbrev med hjem.

Fotografering / Matrikel

I de første uger af skoleåret fotograferes alle elever til skolens Matrikel og til Lectio.
Der tages også klassebilleder

Eleverne får mulighed for at købe disse billeder.

I forbindelse med dimissionen fotograferes studenterne klassevis, også disse billeder kan købes.

Med velkomstbrevet til kommende 1g-elever vedlægges en blanket, hvor forældre til elever under 18 år, skal give tilladelse til at skolen må bruge billeder på hjemmeside, facebook o.a.
Elever over 18 kan selv udfylde blanketten. Den underskrevne blanket SKAL afleveres på kontoret ved skolestart.

Matrikel
Skolens håndbog, Matriklen, udgives i efteråret.
Den indeholder fotos og navn på alle elever samt skolens personale.
Der er også billeder af skolens forskellige udvalg: elevråd, lektiecafé, festudvalg m.fl.

 

Fotokopiering / Scanning

På printeren i 2-fløjen kan eleverne udover at printe også fotokopiere og scanne til egen email-adresse.

Fravær

I hver lektion registreres fravær!

Alle forsømmelser - også manglende aflevering af skriftlige opgaver - registreres uanset årsag.
Du kan følge fraværsregistreringen ved at logge ind på Lectio. Der er således mulighed for selv at kontrollere forsømmelserne.
Hvis du er fraværende, skal du selv udfylde fraværsårsagen i Lectio.

Er du ikke enig i de registrerede forsømmelser, skal du kontakte den pågældende lærer.

Fredagscafé

Et antal fredage i løbet af skoleåret afholdes fredagscafé med hyggeligt samvær.
Caféerne forestås af fredagscafé-udvalget i henhold til gældende regler.

Fællestimer og øvrige aktiviteter

Fællestimer / fællesarrangementer er timer / dage, hvor den normale undervisning erstattes af en fælles aktivitet for alle eller en gruppe af skolens elever og lærere.

Det kan være en koncert, en teater-forestilling, et foredrag, en politisk debat, en temadag / aktivitetsdag eller lignende.

Der er mødepligt til disse aktiviteter, og fravær registreres.

Glemte sager

Fundet glemt tøj hænges op på knagene, der hvor det er efterladt. Det AFLEVERES IKKE på kontoret.!!
Efter et stykke tid - typisk ved juletid, lægges tøjet i depotet nede i kælderen.

– Fundne værdigenstande afleveres dog som regel på kontoret. Brug gerne skolens 'Lost and Found'-facebookside.

Glemt tøj m.m. i idræt, bliver lagt i sækken på gangen uden for omklædningsrummene.

Lectio

Lectio er skolens system til al kommunikation med eleverne.

Her kan eleverne se skema og lektier fra dag til dag. Det er også her eleverne afleverer deres afleveringsopgaver, og får feedback fra lærerne. Karakterer, prøvedatoer og eksamensinformation foregår også via lectio.

Lectio er også elevernes kommunikationsvej til de ansatte på skolen, hvor eleverne forventes at benytte lectios beskedsystem.

Eleverne forventes at tjekke lectio hver eftermiddag, for at se hvilke lectier der er for til dagen efter. Desuden kan det være en god idé at tjekke lectio om morgenen inden man tager af sted, i fald der er en aflysning pga. sygdom.

 

Print

Eleverne har fri adgang til at printe undervisningsrelevant materiale. Via skolens hjemmeside, skal man trykke på "print". Herefter logges der ind med ITS login og der vælges fil, som skal printes og herefter, hvor den skal printes.

Eleverne har adgang til printere i alle fløje, og i 2-fløjen er der også en kopimaskine, som må benyttes efter behov.

Man kan kun printe, hvis man fysisk er til stede på skolen.

I - L

Jubilæumsforeningen

Jubilæumsforeningen er de tidligere studenters forening. I slutningen af 3g får alle elever tilbud om at blive medlem af foreningen.

Der afholdes en årlig jubilæumsfest for de studenter, der har 30-, 25-, 20-, 15-, 10-, 5- eller 2-års jubilæum.

Jubilæumsforeningens hjemmeside findes på www.og-jubi.dk.

Karakterer

Du får karakterer to gange pr. skoleår:

2g og 3g får standpunktskarakterer midt i skoleåret (typisk i december).

1g får prøvekarakterer i AP/NV i grundforløbet og standpunktskarakterer midt i studieretningsforløbet.

Alle årgange får årskarakterer ved skoleårets afslutning – hvor man også får eksamens- og årsprøvekarakterer.

Karaktererne ses i Lectio.

Kontakt

Odder Gymnasium
Østermarksvej 25
8300 Odder
Tlf.: 86544500
Mail: og(at)odder-gym.dk

EAN nr. 5798000557086
CVR nr. 29542767

Lectio

Lectio er skolens IT-system.

I løbet af de første dage introduceres alle nye elever til Lectio, hvor de også får udleveret brugernavn m.m.

I Lectio kan du se skema og skemaændringer. I Lectio kan du også se din studieplan, som indeholder klassens undervisningsforløb og kalender for aflevering af skriftlige opgaver.
I Lectio kan du endvidere se dine standpunktskarakterer og års- og eksamenskarakterer.
Du kan også altid se dit foreløbige eksamensbevis. Lectio indeholder også din eksamensplan med fag, tider, lokaler osv.
Alle bøger registreres i Lectio og boghjemkaldelser sker også her.
I forbindelse med elevudviklingssamtaler indgives ønsker i Lectio og de tildelte tider vil også blive vist i Lectio. Lectio benyttes også ved valg af studieretning og valgfag.

Derudover anvendes Lectio til udarbejdelse af studieplanen ligesom klassens undervisningsforløb præsenteres her.
Lectio anvendes også til registrering af fravær fra timerne og til aflevering af de skriftlige opgaver. 

Man kan også se de enkelte lærerskemaer, samt ledige lokaler.

Legatbogen

Se mere om hvordan I som elever kan søge legater til ex.vis. studierejser.

Lektiecafé

Der er lektiecafé for alle elever om tirsdagen i 3-fløjen.

Tidspunkt: kl. 15.10 til 16.10.

Her kan du få hjælp fra 3g-elever, når der er behov for det, og du møder andre elever på tværs af klasserne. Du kan arbejde alene eller i grupper; og få kage/boller, kaffe eller te imens.
Her er kort sagt et hyggeligt studiemiljø.

M - P

Matrikel / Fotografering

I de første uger af skoleåret fotograferes alle elever til skolens Matrikel og til Lectio.
Der tages også klassebilleder

Eleverne får mulighed for at købe disse billeder.

I forbindelse med dimissionen fotograferes studenterne klassevis, også disse billeder kan købes.

Med velkomstbrevet til kommende 1g-elever vedlægges en blanket, hvor forældre til elever under 18 år, skal give tilladelse til at skolen må bruge billeder på hjemmeside, facebook o.a.
Elever over 18 kan selv udfylde blanketten. Den underskrevne blanket SKAL afleveres på kontoret ved skolestart.

Matrikel
Skolens håndbog, Matriklen, udgives i efteråret.
Den indeholder fotos og navn på alle elever samt skolens personale.
Der er også billeder af skolens forskellige udvalg: elevråd, lektiecafé, festudvalg m.fl.

MobilePay

OG's MobilePay nummer er:

137344

Mobiltelefon / Telefon

Kontorets telefoner kan ikke benyttes til private beskeder til eller fra elever. !

Mobiltelefoner skal være slukkede i undervisningstiden.

Mødepligt

Du har pligt til at deltage aktivt i undervisningen ifølge det, der står i studie- og ordensreglerne, hvor du også kan læse om, hvad der sker, hvis en elev tilsidesætter skolens regler for mødepligt og aktiv deltagelse i undervisningen.

Mødetidspunkt

En normal skoledag ligger mellem kl. 08.15 og kl. 15.05.
Lektionerne er på 70 minutter.

Til første time kan alle, der har billet (eller ungdomskort) til Odder Station frit køre med en bus fra stationen Se gældende tider  i A-Z under B for Busser.

Opslagstavler

På opslagstavlen ved indgangen til 4-fløjen kan du læse meddelelser fra administrationen, bogdepotet, lærere m.v.

På opslagstavlerne ved studievejledningen er der opslag om uddannelser, fritidsjobs, udlandsophold m.m.

Se også elevrådets opslagstavle ved indgangen til 2-fløjen.

De øvrige opslagstavler i 3- og 4-fløjen er til fri afbenyttelse.

Ordensregler

Den grundlæggende regel for livet på skolen er, at vi hver især opfører os ordentligt og fornuftigt, og at vi forventer det samme fra de andre.

Vi behandler hinanden venligt og med gensidig respekt og rydder alle op efter os overalt.

Hertil hører, at:

* Stolene sættes op efter hver lektion.
* Opslag ikke sættes op uden for opslagstavlerne.
* Bordene ryddes i Pyramiden efter spisefrikvarteret.
* Der ikke spises/drikkes i auditoriet.

Persondata / Databehandling

Vi respekterer fuldt ud hensigten og formålet med persondataforordringen og vi har med vores informationssikkerhedspolitik udarbejdet et overordnede rammeværktøj for skolens informationssikkerhed.

Se mere her.

Pædagogisk Råd

Pædagogisk Råd består af alle lærere på skolen og er rådgivende for rektor.
Elevrådet har en fast invitation til at deltage i møderne uden stemmeret med to repræsentanter.

Q - T

Ringetider

  *  1. lektion 08.15-09.25 Pause 10 min
  *  2. lektion 09.35-10.45 Pause 15 min
  *  3. lektion 11.00-12.10 Pause 30 min
  *  4. lektion 12.40-13.50 Pause 5 min
  *  5. lektion 13.55-15.05  

Rusmidler og alkohol

Indtagelse af rusmidler og alkohol er ikke tilladt i forbindelse med aktiviteter i skolesammenhæng, ligesom det ikke er tilladt at deltage i skoleaktiviteter i alkohol- eller rusmiddel-påvirket tilstand.

Rektor kan give tilladelse til at der serveres øl og lign. til fester og cafeer i henhold til skolens procedurer om afholdelse af fester.

Rygning og andre tobaks- og nikotinprodukter

Elever må ikke ryge, dampe, tage snus eller bruge andre tobaks- og nikotinprodukter i skoletiden - hverken på eller udenfor skolens område.

Safeticket / Billetsalg

Odder Gymnasium benytter Safeticket til håndtering af sine arrangementer, udleje af garderobeskabe mm.
Safeticket er et enkelt, sikkert og meget brugervenligt billetsystem.

Al kommunikation og betaling er krypteret som man kender det fra f.eks. netbanker. Du kan derfor trygt benytte Safeticket.

Ønker du at anvende safeticket, klik på her eller øverst på vores hjemmesiden
Hvis du vil læse mere, om Safeticket, klik her

Scanning / Fotokopiering

På printeren i 2-fløjen kan eleverne udover at printe også fotokopiere og scanne til egen email-adresse.

Skemaændringer

Alle skemaændringer meddeles på Lectio.

Du skal orientere dig om ændringer, både om morgenen og inden du går hjem efter sidste lektion.

Studierejser

Skolen har fastlagt en grænse for, hvor meget der i et helt skoleforløb må opkræves for deltagelse i studierejser m.v. der indgår som en del af undervisningen. Beløbet, der er pristalsreguleret, er 6.500,- kr. inkl. forplejning, transport, ophold og billetter til faglige arrangementer.

Studierejserne til udlandet ligger om foråret i 2g.

Studievejledning

Til hver klasse er der knyttet en studievejleder, som tilstræbes at følge klassen i hele skoleforløbet. Der gives vejledning både til den enkelte elev og klassen. - Se mere HER -
Det er også muligt at konsultere en psykolog. Aftales med studievejleder.

Du er altid velkommen til at kontakte din studievejleder om studiemæssige eller personlige forhold enten i kontortiden – se den på opslag uden for studievejledernes kontorer – eller via Lectio / mail.

Studievejlederne har tavshedspligt.

SU

Alt, der har med din SU at gøre, foregår i minSu.

Du skal søge og ændre din SU i minSU. Du kan logge på døgnet rundt og altid få overblik over din su.
Du kan søge SU, når du er optaget på en uddannelse - dog tidligst en måned før studiestart. Du kan få SU fra kvartalet efter, du er fyldt 18.

Din Sikkerhed 
For at vi kan sikre dine personlige oplysninger, skal du logge dig på med NemID.

Klar til logon
Inden du logger dig på minSU for at søge SU, skal du have en NemKonto - det er den bankkonto, som alle offentlige myndigheder vil benytte, når de skal udbetale penge til dig. Hav også dit optagelsesbrev ved hånden, det indeholder nogle oplysninger, du skal bruge, når du søger SU.

Få hjælp
Her på su.dk kan du læse alt om SU og NemID og finde svar på det meste, hvis du bliver i tvivl om, hvordan du skal udfylde din ansøgning. Du kan også spørge SU-medarbejderen eller din studievejleder på OG, hvis du har spørgsmål.

Hurtigere penge 
Når du bruger minSU, kan du forvente at få pengene hurtigere. Får vi alle dine oplysninger, tager det cirka 14 dage.

Sygdom

Sygdom kan meldes til skolens kontor pr. telefon (fra kl. 7.45) eller mail (og@odder-gym-dk) senest kl. 8.30 den første sygedag.

Hvis du rammes af sygdom, der må forventes at vare i længere tid (over 3 uger), kan skolen iværksætte sygeundervisning, hvis du (og evt. dine forældre) ønsker det. - Tag kontakt med din studievejleder.

Hvis du på grund af sygdom bliver forhindret i at møde til skriftlige eller mundtlige prøver til afsluttende eksamen, skal du straks give rektor/skolens kontor besked herom.

Rektor/kontoret skal have denne besked, om morgenen på den pågældende prøvedag, da du ellers ikke kan komme til sygeeksamen, og du skal have en lægeerklæring for at kunne komme til sygeeksamen.

Telefon / Mobiltelefon

Kontorets telefoner kan ikke benyttes til private beskeder til eller fra elever. !

Mobiltelefoner skal være slukkede i undervisningstiden.

Transport

På skoledage kører der bus fra Banegården i Odder til gymnasiet til 1. lektion - se under 'Busser'

Der kan søges om bus/togkort med tilskud - se under 'Ungdomskort'

Er du midlertidigt kommet til skade, er der mulighed for at søge transport fra hjem til skole. Henvendelse til skolens kontor.

U - X

Udmeldelse

Ønsker du at melde dig ud af skolen, skal du henvende dig til din studievejleder, som vil vejlede dig ud fra dine personlige forhold.

Undervisningsmidler

For alle gymnasier gælder, at der er egenbetaling af visse undervisningsmidler.
Beløbsgrænsen er 2500 kr.

Vi kan nøjes med at opkræve kr. 1000, der dækker alle 3 år.
Beløbet dækker licenser for ordbøger, diverse programmer / apps, fotokopier m.v. som beskrives nedenfor. Hvis uddannelsen afbrydes efter grundforløbet returneres beløbet ikke, idet skolen har afholdt udgifter til dette ved skolestart.


Skolen forventer, at alle 1g elever medbringer en computer til undervisningen. Enten en iPad, en lignende tablet eller en egentlig bærbar computer. Hvis du har én i forvejen, medbringer du bare den; ellers vil vi gerne have, at du bruger de 2500 kr. på at anskaffe en sådan.
Vær opmærksom på, at hver maskintype har sine styrker og svagheder mht. brug i undervisningen, skriftligt arbejde m.m. Det trådløse netværk kan anvendes af både Windows, Linux og Mac computere, men der kan være programmer, som kun kan anvendes af Windows maskiner.

Hvis I vil medbringe en iPad eller tablet i undervisningen, er det en god ide at have adgang til en bærbar eller stationær computer derhjemme til at udarbejde de større skriftlige arbejder, da det her er nemmere at indtaste store tekstmængder og organisere med fodnoter, indholdsfortegnelse m.m.

På skolen er der trådløst netværk, og du vil via dette kunne tilgå elektroniske ordbøger i engelsk og de øvrige sprog, som du skal have: Skolen har købt licens til dette. Disse ordbøger kan også tilgås hjemmefra via internettet.
Skolen sørger endvidere for licenser til fagspecifikke programmer, herunder en software udgave af en lommeregner og program til anvendelse i musikundervisningen. Du får ligeledes adgang til Microsoft Office pakken via Microsoft Office 365.


Vi har ikke indgået nogen aftale vedr. køb af udstyr, idet der i diverse elektronikforretninger ofte er gode tilbud. Så find det tilbud, der passer dig bedst.

Ungdomskort

Som elev på OG kan du få rabat på din daglige transport mellem din bopæl og Odder Gymnasium.Samt køre med offentlig transport i hele dit eget takstområde.

Du skal selv søge om at få dit personlige kort på www.ungdomskort.dk
 
Log på med NemID og følg vejledningen.
Det er her du bliver godkendt til et Ungdomskort, når du er indskrevet på en godkendt ungdomsuddannelse.

Når du er godkendt, skal du selv bestille Ungdomskort hos trafikselskaberne, du kan få yderligere information på Midttrafik.dk via dette link:
https://www.midttrafik.dk/ungdomskort

Se den lille flyer fra midttrafik.